Abramowitz, Morton I. 1993. "Dateline Ankara: Turkey after Ozal." Foreign Policy 91(Summer): 164-181. (TP)

Abu-Laban, Yasmeen. 2002. "Liberalism, Multiculturalism and the Problem of Essentialism." Citizenship Studies 6(4): 459-482.

Abu-Laban, Yasmeen. 2005. "Regionalism, Migration, and (Fortress) North America." Review of Constitutional Studies 10(1-2): 135-162.

Ackerly, Brooke A.; Stern, Maria; True, Jacqui (ed.). 2006. Feminist Methodologies for International Relations. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. (IP)

Feminist uluslararası ilişkiler teorisi alanında kullanılabilecek olan farklı metodolojiler hakkında değerlendirmeler içeren ve argümanlar ileri süren çok yazarlı bir çalışma.

Adak, Hülya. 2003. "National Myths and Self-Na(rra)tions: Mustafa Kemal's Nutuk and Halide Edib's Memoirs and The Turkish Ordeal." South Atlantic Quarterly 102(2-3): 509-527. (TP)

Ahmad, Feroz. 1981. "Military Intervention and the Crisis in Turkey." MERIP Reports 93(January): 5-24. (TP)

Aksit, Necmi. 2007. "Educational Reform in Turkey." International Journal of Educational Development 27(2): 129-137. (TP)

Alker, Hayward R. 2000. "On Learning from Wendt." Review of International Studies 26(1): 141-150. (IP)

Wendt'in yaklaşımını eleştirmekten ziyade, teorisini ne şekillerde geliştirilebileceği sorusuna odaklanan bir değerlendirme.

Allison, Graham T. 1969. "Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis." The American Political Science Review 63(3): 689-718. (IP)

Uluslararası ilişkiler ve savunma konularını analiz eden uzmanların olaylara yaklaşımlarına temel teşkil eden varsayımları üç temel model çerçevesinde sınıflandıran klasikleşmiş bir dış politika makalesi.

Allison, Graham T. 1971. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. Boston: Little, Brown and Company. (IP)

Dış politika analizi için (1) rasyonel aktörlere, (2) organizasyonel süreçlere ve (3) bürokratik politikalara öncelik tanıyan üç ayrı model sunan klasik bir eser. Küba Füze Krizinin nedenlerini her üç model çerçevesinde farklı bölümlerde ayrı ayrı inceleyen kitap, nihayetinde ikinci ve üçüncü modelin birinciye üstünlüğünü vurguluyor. Kitabın vardığı sonuç, dış politikaların anlaşılabilmesi ve açıklanabilmesi için devlet aygıtının "içine" bakılması gerektiği imasını da içeriyor. (Kitabın yazarı Graham T. Allison, yaklaşık 30 yıl sonra, söz konusu süre zarfında Kübe Füze Krizi hakkında edinilen yeni bilgileri de dikkate alan geliştirilmiş bir ikinci baskı dayayınladı. Tarihçi Philip Zelikow bu geliştirilmiş baskıda ikinci yazar olarak yer alıyor.)

Almond, Gabriel Abraham; Verba, Sidney. 1963. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. (CP)

İstikrarlı ve istikrarsız demokrasilerde hakim olan sosyal ve siyasi kültür farklılıkları inceleyen klasikleşmiş bir siyaset bilimi çalışması. Yurttaşlık kültürünü (civic culture) vatandaş/katılımcı, teba/itaatkar ve dar görüşlü/apolitik şeklinde olmak üzere üç farklı kategorinin bir karışımı olarak ele alan kitap, vardığı sonuçları, ABD, Britanya, Almanya, İtalya ve Meksika'dan takriben biner kişi ile yapılan anket sonuçlarının analizine dayandırıyor. Bu sonuçlara göre, Britanya ve ABD'de hakim olan siyasi tavırlar (ve bu tavırlara temel teşkil eden sosyal tavırlar) istikrarlı bir demokratik süreci desteklerken, diğer üç ülkede bu tavırlar aynı derecede yaygın değil.

Altınay, Ayşe Gül. 2004. The Myth of the Military-Nation: Militarism, Gender, and Education in Turkey. New York: Palgrave Macmillan. (TP)

Militarizm ve Milli Güvenlik Bilgisi dersleri gibi az çalışılmış bir konuyu ele alan önemli bir kitap.

Anderson, Benedict. 1991. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso. (CP)

İlk baskısı 1984 yılında yayınlanan klasikleşmiş bir siyaset bilimi çalışması. Kitap, modern/yeni bir kavram olan milliyetçiliğin (üretilen ulusal mitlerin yardımıyla) kendisini ezeli bir gerçeklik olarak sunduğunu ve böylelikle insanların aidiyet hissi duydukları "hayali komüniteler" üretmiş olduğu tezini savunuyor. Kitaba göre bu gelişmeyi mümkün kılan şey ise, Endüstri Devrimi'nin yayıncılıktaki elitlere özgü (Latince gibi) dillerin hakimiyetini ortadan kaldırarak, yerel dillerin ön plana çıkmasını sağlaması ve bu süreçte gazetelerin (milletlerin sınırlarını belirleyen) ortak söylemler oluşturması.

Anderson, Christopher J.; Guillory, Christine A. 1997. "Political Institutions and Satisfaction with Democracy: A Cross-National Analysis of Consensus and Majoritarian Systems." The American Political Science Review 91(1): 66-81. (CP)

Anderson, Christopher J.; Paskeviciute, Aida. 2006. "How Ethnic and Linguistic Heterogeneity Influence the Prospects for Civil Society: A Comparative Study of Citizenship Behavior." The Journal of Politics 68: 783-802. (CP)

Ansari, Zafar Afaq; Moten, Abdul Rashid. 2003. "From Crisis to Crisis: Musharraf's Personal Rule and the 2002 Elections in Pakistan." The Muslim World 9(3): 373-390.

Arat, Yeşim. 1985. "Obstacles to Political Careers: Perceptions of Turkish Women." International Political Science Review 6(3): 355-366. (TP)

Arendt, Hannah. 1970. On Violence. New York: Harvest Books.

Aristotle. 1995. The Politics. Cambridge: Cambridge University Press. (CP)

Arts, Wil; Halman, Loek. 2005. "National Identity in Europe Today: What the People Feel and Think." International Journal of Sociology 35(4): 69-93.

Axelrod, Robert. 1984. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books. (IP)

"Merkezi bir otoritenin bulunmadığı, egoistlerden ibaret bir dünyada işbirliği hangi şartlarda ortaya çıkabilir?" sorusuna yanıt arayan klasik bir eser. Kitabın araştırma tasarımı, Mahkumun İkilemi oyununun şartları doğrultusunda hazırlanmış bilgisayarlı bir strateji oyunu turnuvasına dayanıyor. Turnuvanın sonuçları, (1) sadece saldırı eksenli hareket etmeyen, (2) karşı tarafın işbirliğine işbirliği, ihanetine (defection) de ihanet tavrı ile karşılık veren, ancak (3) hiçbir zaman ilk ihanet eden olmayan stratejilerin uzun dönemde kazançlı çıkacaklarını gösteriyor.

Aydinli, Ersel. 2002. "Between Security and Liberalization: Decoding Turkey's Struggle with the PKK." Security Dialogue 33(2): 209-225. (TP)

Aydinli Ersel; Özcan, Nihat Ali; Akyaz, Dogan. 2006. "The Turkish Military's March Toward Europe." Foreign Affairs 85(1): 77-90. (TP)

Aydintasbas, Asli. 1998. "The Malaise of Turkish Democracy." Middle East Report 209(1): 32-35. (TP)

Barlas, Dilek. 2004. "Friends or Foes? Diplomatic Relations Between Italy and Turkey, 1923–36" International Journal of Middle East Studies 36(2): 231-252. (TP)

Başgöz, İhsan; Wilson, Howard E. 1968. Educational Problems in Turkey 1920-1940. Bloomington, Indiana: Indiana University. (TP)

Bastiat, Frederic. [1850] 1998. The Law. New York: Foundation for Economic Education.

Bates, Robert H. 1997. "Area Studies and the Discipline: A Useful Controversy?" PS: Political Science and Politics 30(2): 166-169.

Belge, Bay Burhan. 1939. "Modern Turkey." International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1931-1939) 18(6): 745-762. (TP)

Bender, Gerald J. 1967. "Political Socialization and Political Change." The Western Political Quarterly 20(2): 390-407.

Bennett, Stephen Earl. 2002. ""Perestroika" Lost: Why the Latest “Reform” Movement in Political Science Should Fail." PS: Political Science & Politics 35: 177-179. (PP)

Bentwich, Norman. 1908. "The New Turkish Constitution." Journal of Comparative Legislation and International Law 9: 328-336. (TP)

Berkes, Niyazi. 1936. "Sociology in Turkey." The American Journal of Sociology 42(2): 238-246. (TP)

Bilgin, Pınar. 2005. "Turkey's changing security discourses: The challenge of globalisation." European Journal of Political Research 44(1): 175-201. (TP)

Bird, Karen. 2004. Obstacles to Ethnic Minority Representation in Local Government in Canada. In Our Diverse Cities, ed. Caroline Andrew. Ottawa: Metropolis and the Federation of Canadian Municipalities.

Bogen, David. 1999. Order Without Rules: Critical theory and the logic of conversation. Albany: State University of New York Press.

Boix, Carles. 1998. Political Parties, Growth and Equality: Conservative and Social Democratic Economic Strategies in the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University Press. (IP)

Siyasal bilimler literatüründe kuvvetlenen "uluslararası etkilerin güçlenmesinin hükümetlerin ekonomik politikalarını belirleme serbestiyetini önemli ölçüde sınırlandırdığı" şeklindeki görüşe karşı çıkan ve ekonomik politikaların oluşturulmasında belirleyici olanın siyasi partiler olduğunu ileri süren bir çalışma. Kitap, bu teorisini test etme adına OECD üyesi ülkelerin 1960 ve 1990 yılları arasındaki ekonomik performanslarını inceleyerek, "eğitim harcamaları", "özelleştirmeler" ve "gelir vergisi oranı" gibi değişkenlerden hareketle sosyal-demokrat ve muhafazakar hükümetlerin ekonomik politikalarını karşılaştırıyor. Bu kantitatif analiz, Britanya'daki muhafazakar ve İspanya'daki sosyal demokrat hükümet tecrübelerine odaklanan iki konu çalışması ile de destekleniyor. Kitap, neticede, sosyal demokrat hükümetlerin eğitime ve emek piyasalarındaki düzenlemelere daha fazla para harcadıkları, yüksek gelir grubundaki insanları daha fazla vergilendirdikleri ve özelleştirme yapmadıkları gibi bulgulardan hareketle teorisini doğruluyor.

Brewer, Marilynn B. 1999. "The Psychology of Prejudice: Ingroup Love or Outgroup Hate?" Journal of Social Issues 55(3): 429-444. (SP)

Grup içi taraflılığın (ingroup favoritism) grup dışı ayrımcılığı (outgroup discrimination) beraberinde getirip getirmediği sorusuna yanıt arayan ve bu çerçevede yaptığı literatür incelemesinin neticesinde bu iki davranışın farklı faktörlere dayandığı sonucuna varan bir çalışma. Makalede bu çerçevedeki literatürün iyi bir özeti de mevcut.

Brewer, Marilynn B. 2001. "The Many Faces of Social Identity: Implications for Political Psychology." Political Psychology 22(1): 115-125. (SP)

Sosyal kimlik kavramının farklı teorik çerçeveler içerisindeki farklı kullanımlarını değerlendiren ve kavramın dört farklı çerçevedeki kullanımını entegre edebilecek bir teori çağrısında bulunan bir siyaset psikolojisi makalesi.

Breyer, Stephen. Active Liberty: Interpreting Our Democratic Constitution. New York: Albert A. Knopf.

1994 yılında Bill Clinton tarafından (9 üyeli) ABD Yüksek Mahkemesi'ne atanan Stephen Breyer'ın kendi hukuk felsefesini (jurisprudence) anlattığı kitabı.

Brockett, Gavin D. 2009. "Provincial Newspapers as a Historical Source: Büyük Cihad and the Great Struggle for the Muslim Turkish Nation (1951-1953)." International Journal of Middle East Studies 41(3): 437-455. (TP)

Makale, ilk olarak, Türkiye'de gazete ve dergi yayınlarının canlandığı üç dönem belirliyor: II. Meşrutiyetin ilanı sonrası (1908-1914), Milli Mücadele yılları (1919-1922) ve Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nın ardından özgür dünya ile ittifaka girip Birleşmiş Milletler üyesi olması ile başlayan ve Adnan Menderes'in muhalif basına (İslami olanlar dahil) getirdiği kısıtlamalara dek süren dönem (1945-1953). Sözü edilen üçüncü dönemdeki (1945-1953) yerel gazete ve dergilere odaklanan makale, bu yayınların önemli bir bölümünün İslami bir söyleme sahip olduğu ve güçlü bir CHP ve laiklik eleştirisi içerdiği tespitinde bulunuyor. Makalenin son kısmında ise, Mustafa Bağışlayıcı'nın kurduğu "Büyük Cihad" gazetesi değerlendiriliyor. Bu gazetenin özelliği, Samsun'da 1951 ve 1953 yılları arasında faaliyet gösteren yerel bir yayın olmasına rağmen Türkiye çapında dağıtılmış ve gündem hakkındaki tartışmalara katkıda bulunmuş olması. Yapılan değerlendirmeler neticesinde makalenin son paragrafında Türkiye'de laiklik ve İslam tartışmasının yeni olmadığının belirtilerek konunun köklerine dikkat çekilmiş olması da önemli.

Brown, James. 1987. "The Military and Politics In Turkey." Armed Forces & Society 13(2): 235-253. (TP)

Brown, James. 1995. "The Turkish Imbroglio: Its Kurds." The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 541(1): 116-129. (TP)

Brumberg, Daniel. 2002. "Islamists and the Politics of Consensus." Journal of Democracy 13(3): 109-115.

Bruinessen, Martin van. 1997. "Race, culture, nation and identity politics in Turkey: some comments." Paper presented at the Mica Ertegun Annual Turkish Studies Workshop on Continuity and Change. Princeton University. (TP)

Bueno de Mesquita, Bruce et al. 2003. The Logic of Political Survival. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. (CP)

Barış ve refah seviyesini artıran siyasi liderlerin kısa, savaş ve yolsuzluk getirenlerin ise uzun süre iktidarda kalıyor olması durumuna yanıt arayan bir çalışma. Kitap, bu çelişkili görünen durumu, "seçmenler" (selectorate) ve "kazanan koalisyon" (winning coalition) kavramları ekseninde açıklıyor. Seçmenleri, "lideri seçme konusunda söz sahibi olan kitle" olarak tanımlayan kitap, bu kitlenin demokrasilerde geniş, otoriter idarelerde dar bir topluluğa karşılık geldiğine dikkat çekiyor. Kazanan koalisyon ise, seçmenler içerisindeki bir alt grup. Bu alt grubun tanımı ise, "devlet görevine seçilenlerin konumlarının sürdürülebilirliği konusunda söz sahibi olan bir kitle" şeklinde yapılıyor. Bu kitle, demokrasilerde, kazanan partiye oy verenler gibi geniş bir kitle durumunda iken, otoriter idarelerde ise, liderin etrafındaki dar bir çevreye karşılık geliyor. Bu noktada, bu çevredeki insanların lider ile aralarındaki güven ilişkisi ya da kazandıkları ayrıcalıklar gibi konular fazlasıyla önem kazanıyor. Kitabın teorisi, temelde, kazanan koalisyonun sayıca büyüklüğü ile, ülkede uygulanan politikalar arasında doğrudan bir ilişki öngörüyor ve vergilendirme, eğitim, sosyal güvenlik, yolsuzluk, sivil haklar, darbe, gerilla savaşı ve iç savaş gibi pek çok bağımlı değişkeni kazanan koalisyonun sayısal büyüklüğü ile açıklıyor.

Bull, Hedley. 1977. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. New York: Columbia University Press. (IP)

Uluslararası Politika literatüründe İngiliz ekolünün günümüzdeki temel eseri durumundaki çalışma. Kitaba göre, devletler arasındaki ilişkiler "devletler sistemi"ni (system of states) oluşturuyor. Ancak devletlerin kimi ortak çıkarların ve paylaşılan değerlerin bilincine varmalarıyla birlikte, birbirleriyle ilişkilerinde belli ortak kurallar belirleyici olmaya başlıyor. Bunun sonucunda da, devletler sistemi, "devletler toplumu"na (society of states) dönüşüyor. Uluslararası ortam anarşik bir yapıya sahip olduğu için, bu durum kitabın adında "Anarşik Toplum" şeklinde ifade buluyor.

Burkhart, Ross E.; Lewis-Beck, Michael S. 1994. "Comparative Democracy: The Economic Development Thesis." The American Political Science Review 88(4): 903-910 (CP).

Byman, Daniel L.; Pollack, Kenneth M. 2001. "Let Us Now Praise Great Men: Bringing the Statesman Back In." The American Political Science Review 25(4): 107-146. (IP)

Cameron, David R. 2004. "The Stalemate in the Constitutional IGC over the Definition of a Qualified Majority." European Union Politics 5(3): 373-391.

Cameron, David R. 2007. "Post-Communist Democracy: The Impact of the European Union." Post-Soviet Affairs 23(3): 185-217.

Caporaso, James A. 1995. "Research Design, Falsification, and the Qualitative-Quantitative Divide." The American Political Science Review 89(2): 457-460. (PP)

Cardoso, Fernando Henrique; Faletto, Enzo. 1979. Dependency and Development in Latin America. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. (IP)

Latin Amerika ülkelerinin kapitalist "merkezlere olan bağımlılıklarını tarihi-yapısalcı (historical-structuralist) bir perspektifle ele alan temel bir uluslararası politik ekonomi çalışması. Kitap, Latin Amerika ülkelerinin durumunun "gelişmemişlik" ekseninde açıklanamayacağını, hammadde ihraç edip mamül ithal eden bu ülkelerin kapitalist dünya sisteminin "çevre"sine entegre olduklarını ve bu nedenle de merkezin piyasalarına, sermayesine ve teknolojisine bağımlı olduklarını ileri sürüyor.

Carr, E.H. [1939] 2001. The Twenty Years' Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations. Hampshire, United Kingdom: Palgrave Macmillan. (IP)

Britanya hariciyesinde 20 yıl kadar görev yapmış bir siyasal bilimler profesörü tarafından yazılmış olan, Uluslararası Politika alanındaki klasik realist teorinin en temel eserlerinden biri. Realist ile liberal (ya da yazarın ifadesiyle "ütopyacı") uluslararası politika teorilerinin farklarını ortaya koyma amacı güden, ve gerek Milletler Cemiyeti'nin gerekse 19. yüzyıl klasik liberal ekonomik sisteminin başarızlığını söz konusu ütopyacı anlayışla ilişkilendiren bir çalışma. Yazarın bu yaklaşıma sunduğu alternatif ise, kendine has moral değerlerle şekillenen (ve bugün itibariyle neorealist yaklaşımlardan ayırt etmek için "klasik" olarak nitelendirilmekte olan) bir realizm.

Casanova, José. 2004. "It's all about identity, stupid." Index on Censorship 33(4): 86—103.

Chandra, Kanchan. 2006. "What is Ethnic Identity and does it matter?" Annual Review of Political Science 9: 397-424. (CP)

Etnik kimlikler hakkındaki hakim tanımlamaları yeterli bulmayan ve köken (descent) eksenli yeni bir tanım sunan bir çalışma. Makaleyi ilginç kılan argüman ise, ortak ata ya da ortak kurucu mit gibi köken eksenli özelliklerin hiçbirinin, tek başına ele alındıklarında etnik aidiyette belirleyici olamıyor olmaları. Etnik kimlikler adına negatif bir bulguya karşılık gelen bu iddia, teorilerde atıfta bulunulan "etnik kimlik" kavramının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ima ediyor.

Chen, Yan; Sherry Xin. 2009. "Group Identity and Social Preferences." The American Economic Review 99(1): 431-457. (SP)

Cizre, Ümit; Çınar, Menderes. 2003. "Turkey 2002: Kemalism, Islamism, and Politics n the Light of the February 28 Process." South Atlantic Quarterly 102(2-3): 309-332. (TP)

Cohen, Stephen Philip. 2002. "The Nation and the State of Pakistan." The Washington Quarterly 25(3): 109-122.

Collier, David. 1995. "Translating Quantitative Methods for Qualitative Researchers: The Case of Selection Bias." The American Political Science Review 89(2): 461-466. (PP)

Collier, David; Mahon, Jr., James E. 1993. "Conceptual "Stretching" Revisited: Adapting Categories in Comparative Analysis." The American Political Science Review 87(4): 845-855. (PP)

Sartori'nin kategorizasyonunu kategoriler arasındaki ilişkileri taksonomik bir hiyerarşiye oturtuyor olması itibariyle klasik bulan ve bu nedenle de daha işlevsel bir alternatif teklif eden bir çalışma. Makalede, "belli bir dereceye kadar paylaşılan özellikler" üzerine kurulu bir kategorizasyondan (family resemblance category) yola çıkılarak, "radyal kategoriler" olarak isimlendirilen bir alternatif üzerinde duruluyor.

Collier, David; Mahoney, James. 1996. "Insights and Pitfalls: Selection Bias in Qualitative Research." World Politics 49(1): 56-91. (PP)

Collier, David; Levitsky, Steven. 1997. "Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research." World Politics 49(3): 430-451. (PP)

Karşılaştırmalı Politika alanında yeni kavramların ortaya atılması ve bu doğrultuda "otoriter demokrasi" ve "askeri demokrasi" gibi alt türlerin ortaya çıkması sonucunda yaşanan kavramsal esnemelerin ne gibi problemleri beraberinde getirdiği konusuna odaklanan bir makale.

Constable, Pamela. 2001. "Pakistan Predicament." Journal of Democracy 12(1): 15-29.

Cooper, Malcolm. 2002. "The legacy of Atatürk: Turkish political structures and policy-making." International Affairs 78(1): 115-128. (TP)

Cox, Gary W. 1997. Making Votes Count: Strategic Coordination in the World's Electoral Systems. Cambridge and New York: Cambridge University Press. (CP)

Seçmenlerin koordine olarak stratejik oy kullanmalarında ne gibi faktörlerin etkili olduğu sorusuna yanıt arayan ve bu doğrultuda "kurumlar", "siyasi etkenler" ve "kamusal beklentiler" olmak üzere üç bağımsız değişkeni test eden bir çalışma. Farklı ülkelerden farklı örnekleri karşılaştıran kitabın vardığı başlıca sonuçlar arasında, Duverger Kanunu'nun yerel seviyeden farklı olarak ulusal seviyede geçerli olmadığı, farklı seçim sistemlerinin farklı parti sistemleri doğurduğu (ve hatta bunun aynı ülke içerisindeki yerel seçim sistemlerinde aynı anda gözlenebildiği) ve seçmenlerin koordinasyonunda kurumların belirleyici olduğu yer alıyor.

Cox, Robert W. 1987. Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History. New York: Columbia University Press. (IP)

Güç ve üretim arasındaki karşılıklı nedensel ilişki bulunduğu ve bu ilişkinin gerek sosyal ilişkilerde gerekse toplumsal organizasyonlarda belirleyici olduğu varsayımlarından hareketle üretim eksenli 12 farklı sosyal ilişki modu ve üç ayrı dünya düzeni sınıflandırması yapan Marksist eğilimli bir çalışma.

Csergo, Zsuzsa. 2003. "National Strategies and the Uses of Dichotomy." Regio-Minorities, Politics, Society (1): 95-101.

Csergo, Zsuzsa; Goldgeier, James M. 2004. "Nationalist Strategies and European Integration." Perspectives on Politics 2(1): 21-37.

Curry, Patrick. 2006. Ecological Ethics: An Introduction. Cambridge and Malden: Polity.

Ekolojik etik konusunu ele alan ve insan-, hayat- ve çevre-merkezli yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirmeler içeren bir çalışma.

Çınar, Alev. 2005. Modernity, Islam, and Secularism in Turkey: Bodies, Places, and Time. Minneapolis and London: University of Minnesota Press. (TP)

Darley, John M.; Berscheid, Ellen. 1967. "Increased Liking as a Result of the Anticipation of Personal Contact." Human Relations 20(1): 29-40. (SP)

İnsanların hiç karşılaşmadıkları, ama ileride tanışacaklarını bildikleri kişiler hakkında (hiç tanımadıkları birine nisbeten) daha iyimser bir fikre sahip olacakları hipotezini destekleyen bir makale.

Davison, Andrew. 2003. "Turkey, a "Secular" State? The Challenge of Description." South Atlantic Quarterly 102(2-3): 333-350. (TP)

Davison, Roderic H. 1954. "Turkish Attitudes Concerning Christian-Muslim Equality in the Nineteenth Century." The American Hıstorical Review 59(4): 844-864. (TP)

DeFelice, E. Gene. 1980. "Comparison Misconceived: Common Nonsense in Comparative Politics." Comparative Politics 13(1): 119-126. (PP)

Sartori'nin "kavramsal esneme" (conceptual stretching) ile ilgili söylediklerine karşı çıkarak, evrensel karşılaştırmanın mümkün olduğunu ve karşılaştırılmak istenen siyasi sistemlerin aynı kategoride olmaları gerekmediğini ileri süren bir makale. Makalede, Sartori'nin kategorizasyonun ölçümden önce gelmesi gerektiği yönündeki düşüncelerinin orijinal olmadığı, Sartori'nin karşı çıktığı Kalleberg'in de zaten benzeri şeyler söylemekte olduğu üzerinde de duruluyor.

Demir, Cennet Engin; Paykoç, Fersun. 2006. "Challenges of primary education in Turkey: Priorities of parents and professionals." International Journal of Educational Development 26(6): 640-654. (TP)

Demirel, Taner. 2003. "The Turkish Military's Decision to Intervene: 12 September 1980" Armed Forces & Society 29(2): 254-280. (TP)

Demirpolat, Ayşe Ottekin. 2006. "Education faculty students’ tendencies and beliefs about the teacher's role in education: A case study in a Turkish University." Teaching and Teacher Education 22(8): 1068-1083. (TP)

Deringil, Selim. 2000. ""There is no Compulsion in Religion": On Conversion and Apostasy in the Late Ottoman Empire: 1839-1856." Comparative Studies in Society and History 42(3): 547-575. (TP)

Dessler, David. 1989. "What's at Stake in the Agent-Structure Debate?" International Organization 43(3): 441-473. (IP)

Uluslararası politikanın yapısal modelini, bilimsel gerçekçilik (scientific realism) felsefesinin öngördüğü ontolojik önkabuller doğrultusunda yeniden ele alan ve böyle bir yaklaşımın hakim neorealist (Waltzian) teoriye ne gibi bir alternatif sunduğunu izah eden bir makale.

Dewey, John. [1938] 1963. Experience and Education. New York: Colliers.

Dietz, Mary G. 2003. "Current Controversies in Feminist Theory." Annual Review of Political Science 6: 399-431. (IP)

Dion, Douglas. 1998. "Evidence and Inference in the Comparative Case Study." Comparative Politics 30(2): 127-145. (PP)

Dodd, C.H. 1992. "The Development of Turkish Democracy." British Journal of Middle Eastern Studies 19(1): 16-30. (TP)

Doğramacı, Emel. 1978. "Ziya Gokalp and Women's Rights." Die Welt des Islams 18(3/4): 212-220. (TP)

Doty, Roxanne Lynn. 2000. "Desire All the Way Down." Review of International Studies 26(1): 137-139. (IP)

Wendt'in postpozitivist ontoloji ile birlikte pozitivist epistemolojiyi savunmasının bir tür zorlama olduğu yönünden bir eleştiri.

Doyle, Michael W. 1986. "Liberalism and World Politics." American Political Science Review 80(4): 1151-1169. (IP)

Druckman, James N.; Lupia, Arthur. 2000. "Preference Formation." Annual Review of Political Science 3: 1-24.

Dryzek, John S. 2005. "Deliberative Democracy in Divided Societies: Alternatives to Agonism and Analgesia." Political Theory 33(2): 218-242.

Earle, Edward Mead. 1925. "The New Constitution of Turkey." Political Science Quarterly 40(1): 73-100. (TP)

Eastham, J.K. 1964. "The Turkish Development Plan: The First Five Years." The Economic Journal 74(293): 132-136. (TP)

Edwards, P.G. 1970. "The Foreign Office and Fascism 1924-1929." Journal of Contemporary History 5(2): 153-161.

Eissenstat, Howard. 2003. "History and Historiography: Politics and Memory in the Turkish Republic." Contemporary European History 12(1): 93-105. (TP)

Elkins, David J.; Simeon, Richard E.B. 1979. "A Cause in Search of Its Effect, or What Does Political Culture Explain?" Comparative Politics 11(2): 127-145. (CP)

Ellul, Jacques. 1969. Propaganda: The Formation of Men's Attitudes. New York: Alfred A. Knopf. (SP)

Kamuoyunun çeşitli propaganda teknikleriyle nasıl yönlendirilebildiği konusunda kaleme alınmış epey ilginç ve okumaya değer bir kitap.

Enloe, Cynthia. [1990] 2001. Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. (IP)

Feminist uluslararası politika teorisinin temel eserlerinden biri. Kitap, turizm, milliyetçilik, askeri üsler, diplomasi ve işgücü gibi alanlara odaklanarak kadınlara yönelik ayrımcılıkları inceliyor ve yapılmakta olan analizlerin merkezine kadınların hayat tecrübelerinin alınması durumunda uluslararası politikaya bakış şeklimizin ne şekilde değişeceği sorusunu cevaplandırmaya çalışıyor.

Epley, Nicholas; Benjamin A. Converse; Alexa Delbosc; George A. Monteleone; John T. Cacioppo. 2009. "Believers’ Estimates of God’s Beliefs are More Egocentric than Estimates of Other People’s Beliefs." Proceedings of the National Academy of Sciences 106(51): 21533-21538. (SP)

İnsanların, başkalarının düşüncelerini tahmin ediş şekli ile Tanrı'nın düşüncelerini tahmin ediş şeklini yedi deney kapsamında karşılaştıran bir makale. Makale, insanların Tanrı'nın düşüncelerini tahmin ederken egosantrik davrandıkları sonucuna varıyor. Gerçekleştirilen yedi deneyden sonuncusu, beyin aktivitelerini test ediyor ve insanların gerek kendi düşüncelerini gerekse Tanrı'nın düşüncelerini değerlendirirken beyinlerinin aynı kısmında faaliyet artışı görüldüğü, başkalarının düşüncelerini değerlendirdikleri anlarda ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını tespit ediyor.

Erdentuğ, Aygen; Burçak, Berrak. 2002. "Political tuning in Ankara, a capital, as reflected in its urban symbols and images." International Journal of Urban and Regional Research 22(4): 589-601. (TP)

Ergil, Dogu. 2000. "The Kurdish Question in Turkey." Journal of Democracy 11(3): 122-135. (TP)

Erikson, Robert S.; MacKuen, Michael B.; Stimson, James A. 2002. The Macro Polity. Cambridge and New York: Cambridge University Press. (CP)

Bireysel seviyedeki analizlerin siyasal gerçekliklerin analizinde hatalı sonuçlar doğurduğu, siyasetin makro seviyede bir gerçeklik olduğu ve dolayısıyla da siyasal bilimlerde (spesifik olarak mikro-davranışlar hakkındaki araştırmalar haricinde) makro seviyede analiz yapılması gerektiği argümanını ileri süren bir kitap. Amerikan politikaları hakkında bu çerçevede gerçekleştirilmiş olan ilk geniş çaplı makro siyaset analizi olan kitap, hükümetlerin performansları ve vatandaşların bu performansa yönelik değerlendirmeleri arasındaki ilişkilere odaklanarak "kamuoyunun rasyonel bir yapıya sahip olduğu" şeklinde (bugüne kadar yapılan çalışmaların aksi yönünde) bir sonuca varıyor.

Eskin, Mehmet. 2004. "The effects of religious versus secular education on suicide ideation and suicidal attitudes in adolescents in Turkey." Journal Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 39(7): 536-542. (TP)

Esping-Andersen, Gosta. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, United Kingdom: Polity Press. (IP)

Sosyal devlet kavramı üzerinde yapılan temel çalışmalardan biri. Kitapta, devletin sosyal vatandaşlığı ne şekilde yapılandırdığının sosyal programlar için harcadığı para miktarından daha önemli olduğu argümanından hareketle, üç ayrı sosyal rejim tasnifi yapılıyor: (1) Liberal (A.B.D. ve Kanada), (2) Muhafazakar (Almanya, İtalya, Avusturya) ve (3) Sosyal Demokrat (Norveç, İsveç).

Evans, Peter. 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. (IP)

Ekonomik kalkınmada devletin rolünü sorgulayan ve bunu Marksist ve Weberyen perspektifleri entegre eden yeni bir teori ortaya koyarak yapmaya çalışan bir kitap. Neoliberal ve neoyararcı teorilere karşı çıkan çalışma, sorulması gereken asıl sorunun ekonomiye "ne kadar" değil, "ne türden" bir devlet müdahalesinin gerekli olduğunu ifade ederek, kitaba adını veren "gömülü otonomi" (embedded autonomy) kavramını ortaya atıyor. Bu kavram, devletin belli sosyal gruplar ile sıkı sıkıya bağlantılı olmasını ve iki tarafın birlikte ortak bir ekonomik dönüşüm/kalkınma projesi yürütmelerini öngörüyor. Kitap, bu teorinin analizini, "karşılaştırmalı kurumsal yaklaşım" olarak isimlendirdiği bir metodoloji ile yapıyor. Bu çerçevede Güney Kore, Hindistan ve Brezilya örneklerinin karşılaştırmalı analizini yapan kitap, "gömülü otonomi" prensibini makul bir şekilde uygulayan Güney Kore'nin başarılı bir kalkınma gerçekleştirirken, diğer iki ülkede bu anlayışı ancak kısmen hayata geçirebilmiş olmaları nedeniyle kalkınmalarının da daha sınırlı olduğunu ifade ediyor.

Evans, Peter B.; Jacobson, Harold K.; Putnam, Robert D. (ed.). 1993. Double-Edged Diplomacy: International Bargaining and Domestic Politics. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. (IP)

Robert Putnam'ın "Diplomacy and Domestic Politics" adlı makalesinde ortaya koyduğu (uluslararası politikada) iki seviyeli oyun formülasyonunu test eden konu çalışmalarından oluşan çok yazarlı bir kitap. Giriş ve sonuç bölümleri haricindeki 12 bölümde yer alan 12 konu çalışması, dünyanın farklı bölgelerinde farklı zamanlarda yaşanmış olan siyasi tecrübeleri bu çerçevede değerlendiriyor.

Evans, Peter B.; Rueschemeyer, Dietrich; Skocpol, Theda (ed.). 1985. Bringing the State Back In. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. (IP)

Sosyal gerçekliklerin öncelikli olarak "toplumsal", "ekonomik" ya da "kültürel" değişkenlerle açıklanması yönündeki hakim teorilere itiraz eden ve bunların yerine "devlet"i merkeze alan teorilere ihtiyaç olduğunu ileri süren çok yazarlı bir çalışma.

Fassin, Didier. 2006. "Riots in France and silent anthropologists." Anthropology Today 22(1): 1-3.

Fawcett, Louise. 2001. "Down but not out? The Kurds in international politics." Review of International Studies 27(1): 109-118. (TP)

Fearon, James D. 1991. "Counterfactuals and Hypothesis Testing in Political Science." World Politics 43(2): 169-195. (PP)

Sosyal bilimler metodolojisinde karşıolgusal (counterfactual) düşünce deneyleri ve çıkarsamaların hangi durumlarda ve ne şekilde yapılabileceği konusunu analiz eden ve bu çerçevede, deneysel olmayan kimi hipotez testlerinde karşıolgusalların kullanımının gerekli olacağını gösteren, ancak bunun açıklıkla ve dikkatlice yapılması gerektiğini ifade eden bir makale.

Fearon, James D.; Laitin, David D. 1996. "Explaining Interethnic Cooperation." The American Political Science Review 90(4): 715-735. (CP)

Etnik gruplar arasındaki işbirliği ile (formal ve informal) kurumlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma. Makale, etnik gruplar arasındaki çatışmaların zannedilenin aksine çok düşük olduğu argümanından yola çıkıyor. Gerçekleşen çatışmaların potansiyel çatışmalara oranının sıfıra yakın olduğunu gösteren bir yüzde analiziyle bu argümanını destekleyen makale, bunun ardından, tarihte yaşanmış çeşitli örneklerden hareketle analizine devam ediyor. Bu örnekler, makalenin, kurumsallığın (Osmanlı'nın "millet" sisteminde olduğu gibi) formal/resmi bir hüviyete sahip olabileceği gibi, tamamen informal kanallarla sivil alanda da işlevsel olabileceği şeklindeki argümanını destekliyor. Ancak makalenin, bu ilişkide kurumsallığın öncelikli bir belirleyici olduğunu gibi bir iddiası yok. Makale, kurumların "empirik bulmaca"nın bir parçası olarak dikkate alınması gerektiğini belirtmekten ileri gitmiyor.

Fearon, James D.; Laitin, David D. 2003. "Ethnicity, Insurgency, and Civil War." American Political Science Review 97(1): 75-90. (CP)

Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından etnik ve dini çatışmaların sivil savaşları körükleyeceği yönündeki teze karşı çıkan bir çalışma. Makale, bu argümanı test etme adına 1945 ve 1999 yılları arasında gerçekleşmiş olan 127 çatışmayı çok sayıda farklı değişken doğrultusunda inceliyor. Soğuk Savaş sonrasında iç savaşlarda gözlenen artışın 1950 ve 60'lardan beri sürmekte olan ihtilafların giderek birikmesinden ileri geldiği sonucuna varan makale, iç savaşın nedenlerini daha çok ayaklanmalarda belirleyici olan (fakirlik gibi) unsurlarla ilişkilendiriyor. Veriler, etnik ve dini temelli nedenlerin belirleyiciliğini ise desteklemiyor.

Ferguson, Charles K.; Kelley, Harold H. 1966. "Significant Factors in Overevaluation of Own-group's Product." Journal of Abnormal and Social Psychology 69(2): 223-228. (SP)

Grup bazlı davranışlar alanında yapılan ilk önemli çalışmalardan biri. Kimi diğerleri ile birlikte bu makalenin bulguları Henri Tajfel'in kavramsallaştırdığı Minimal Grup Paradigmasının yolunu açtı.

Fish, M. Steven. 2002. "Islam and Authoritarianism." World Politics 55(1): 4-37. (CP)

"Forum on Social Theory of International Politics." 2000. Review of International Studies 26(1): 123-124. (IP)

Alexander Wendt'in Social Theory of International Politics adlı kitabı hakkında Review of International Studies dergisinde gerçekleştirilen ve Robert Keohane, Stephen Krasner, Hayward Alker, Roxanne Doty ve Steve Smith'in kitaba yönelik değerlendirmelerinden, ve nihayetinde Alexander Wendt'in bu değerlendirmelerdeki eleştirilere verdiği cevaplardan oluşan forumun giriş yazısı.

Forum on the book: Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research by Gary King, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. (PP)

Forum on the book: Social Theory of International Politics by Alexander Wendt. (IP)

Foucault, Michel. [1994] 2002. Power (Essential Works of Foucault 3). New York: The New Press.

Freud, Sigmund. 1998. The Interpretation of Dreams. New York: Avon Books.

Frey, Frederick W. 1968. "Socialization to National Identification Among Turkish Peasants." The Journal of Politics 30(4): 934-965. (TP)

Geddes, Barbara. 1999. "What Do We Know About Democratization after Twenty Years?" Annual Review of Political Science 2: 115-144. (CP)

Gellner, Ernest. 1983. Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell. (CP)

Milliyetçiliğin, insanların belli bir toplum ya da milletin üyeleri olmasından ileri geldiği yönündeki düşüncelerin birer efsaneden ibaret olduğunu ve aslında milliyetçilik düşüncesinin ekonomik refahı sağlama düşüncesiyle homojen bir toplum üretme ihtiyacında olan endüstriyel devletlerin ortaya çıkardığı yapay bir gerçeklik olduğunu kuramını ortaya koyan temel bir çalışma. Kitapta toplumun homojenleştirilmesinin aracının devlet eğitimi olduğuna da değiniliyor. Hatta Gellner bu çerçevede, Max Weber'in devlet tanımına atıfta bulunarak, modern ulus-devletin en önemli özelliğinin "şiddet" değil "meşru eğitim" konusunda tekele sahip olması olabileceğini ifade ediyor.

Gerschenkron, Alexander. 1962. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press. (IP)

Farklı ülkelerde yaşanan endüstriyelleşme tecrübelerindeki farklılıkların nedenlerini açıklamaya çalışan klasikleşmiş bir çalışma. Kitap, bu çerçevede, endüstriyelleşmeye çalışan bir ülkenin bu konudaki görece geri kalmışlığı oranında farklı tecrübeler yaşayacağını öngören tarih eksenli bir perspektif sunuyor.

Gerring, John. 2004. "What is a Case Study and What is it Good for?" American Political Science Review 98(2): 341-354. (PP)

Sosyal bilimlerde konu çalışmalarının (case study) hangi durumlarda daha yararlı olduğu sorusuna yanıt arayan bir makale. Konu çalışmalarını "daha geniş birimler arasında genellemeler yapabilme amacıyla tek bir birim üzerinde yapılan derinlemesine çalışma" olarak tanımlayan makale, bu çerçevede konu çalışmalarının (1) türlerine, (2) varlık nedenine, (3) güçlü ve zayıf yönlerine, ve (4) kullanımları esnasında dikkate alınması gereken metodolojik sorunlara da değiniyor.

Gill, Stephen (ed.). 1993. Gramsci, Historical Materialism and International Relations. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. (IP)

Antonio Gramsci'nin hegemonya eksenli yaklaşımını Uluslararası Politika disiplini içerisindeki tarihi materyalizm (historical materialism) teorileri ile ilişkilendirerek, hakim neorealist ve neoliberal teorilere (globalleşme ile birlikte ortaya çıkan gerçeklikleri de dikkate alan) bir alternatif sunmaya çalışan çok yazarlı bir çalışma.

Gilpin, Robert. [1981] 1988. War and Change in World Politics. New York: Cambridge University Press. (IP)

Goldstein, Judith; Keohane, Robert O. (ed.). 1993. Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change. Ithaca, New York: Cornell University Press. (IP)

Düşüncelerin siyasi neticeler (ve bilhassa dış politika) üzerindeki etkilerini inceleyen ve bu konuda sadece çıkarların değil, düşüncelerin de belirleyici olduğu argümanını ileri süren bir çalışma. Kitap, bu yönüyle, sadece çıkarlara ve güç ilişkilerine odaklanan rasyonalist/realist teorilerin çerçevelerinin dar olduğunu da ima ediyor.

Gourevitch, Peter. 1978. "The Second Image Reversed: The International Sources of Domestic Politics." International Organization 32(4): 881-912. (IP)

Uluslararası sistemin iç politikanın sadece bir sonucu değil aynı zamanda da bir sebebi olduğunu, bu iki seviye arasında çok sayıda ara-ilişki bulunduğunu ve bu nedenle de ilgili analizlerin eşzamanlı yapılması gerektiği argümanını öne süren bir makale.

Greenstein, Fred I. 1967. "The Import of Personality on Politics: An Attempt to Clear Away Underbrush." The American Political Science Review 61(3): 629-641. (CP)

Grieco, Joseph M. 1988. "Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the newest liberal institutionalism." International Organization 42(3): 485-507. (IP)

Grunberg, Isabelle. 1990. "Exploring the "Myth" of Hegemonic Stability." International Organization 44(4): 431-478. (IP)

Gunter, Michael M. 2004. "Kurds in Iraq." Middle East Policy 11(1): 106-131. (TP)

Gunter, Michael M. 1984. "Teaching Political Science in a Turkish University: The Experience of a Fulbright Lecturer." American Political Science Association 17(1): 50-60. (TP)

Gül, Abdullah. 2004. "Turkey's Role in a Changing Middle East Environment." Mediterranean Quarterly 15(1): 1-7. (TP)

Gülalp, Haldun.2003. "Whatever Happened to Secularization?: The Multiple Islams in Turkey." The South Atlantic Quarterly 102(2/3): 381-395. (TP)

Güney, Aylin. 2004. "The future of Turkey in the European Union." Futures 37(4): 303-316. (TP)

Gürol, Mehmet; Sevindik, Tuncay. 2007. "Profile of Internet Cafe users in Turkey." Telematics and Informatics 24(1): 59-68. (TP)

Güven, Ismail. 2005. "The impact of Political Islam on education: "the revitalization of Islamic education in the Turkish educational setting"." International Journal of Educational Development 25(3): 193-208. (TP)

Haklai, Oded. 2000. "A Minority Rule Over a Hostile Majority: The Case of Syria." Nationalism & Ethnic Politics 6(3): 19-50.

Haklai, Oded. 2004. "Palestinian NGOs in ISrael: A Campaign for Civic Equality or "Ethnic Civil Society"?" Israel Studies 9(3): 157-168.

Hall, Peter A. (ed.). 1989. The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism Across Nations. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. (IP)

Keynes'in fikirlerinin neden kimi ülkelerin ekonomik politikalarında etkili olurken kimi diğerlerinde etkisiz kaldığı sorusunu yanıtlamaya yönelik çok yazarlı bir karşılaştırmalı çalışma. Kitapta yer alan ve farklı yazarlar tarafından kaleme alınan 14 makalede, Britanya, ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya ekonomileri ele alınıyor.

Hall, Peter A.; Taylor, Rosemary C.R. 1996. "Political Science and the Three New Institutionalisms." Political Studies 44(4): 936-957. (CP)

1980 ve 90'lı yıllarda ortaya çıkan üç farklı kurumsalcı yaklaşımı (tarihi kurumsalcılık, rasyonel tercih kurumsalcılığı ve sosyolojik kurumsalcılık) karşılaştırmalı olarak inceleyen bir makale.

Hall, Peter A.; Taylor, Rosemary C.R. 1998. Political Science and the Three New Institutionalisms. In Institutions and social order, ed. Karol Edward Soltan, Eric M. Uslaner, Virginia Haufler. Ann Arbor: University of Michigan Press. (CP)

Hammersley, Martyn. 2005. "Should Social Science Be Critical?" Philosophy of the Social Sciences 35(2): 175-195. (PP)

Hegre, Havard; Ellingsen, Tanja; Gates, Scott; Gleditsch, Nils Peter. 2001. "Toward a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change, and Civil War, 1816–1992." American Political Science Review 95(1): 33-48.

Hein, Laura. Selden, Mark. 2000. Censoring History: Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States. Armonk, New York: East Gate Books.

Helleiner, Eric. 1994. States and the Reemergence of Global Finance. Ithaca, New York: Cornell University Press. (IP)

1950'li yıllardan itibaren finansal piyasaların küreselleşmeye başlamasında teknolojik gelişmelerin ve piyasa güçllerinin değil, devletlerin (ve özellikle de ABD, Britanya ve Japonya'nın) desteğinin birincil derecede etkili olduğunu ileri süren temel bir uluslararası politik ekonomi çalışması.

Heper, Metin; Toktaş, Şule. 2003. "Islam, Modernity, and Democracy in Turkey: The Case of Recep Tayyip Erdoğan." The Muslim World 93: 157-185. (TP)

Herbert, Frank. [1965] 1990. Dune. New York: Ace Books. (F)

Altı kitaptan oluşan bir bilim kurgu romanı olan Dune, dikkatle okunduğunda siyaset konusunda çok sayıda ders ve öğut çıkarılabilecek olan dahice bir başucu kitabı olarak görülebilir.

Herbert, Frank. [1969] 1987. Dune Messiah. New York: Ace Books. (F)

Herbert, Frank. [1976] 1987. Children of Dune. New York: Ace Books. (F)

Herbert, Frank. [1981] 1987. God Emperor of Dune. New York: Ace Books. (F)

Herbert, Frank. [1984] 1987. Heretics of Dune. New York: Ace Books. (F)

Herbert, Frank. [1985] 1987. Chapterhouse: Dune. New York: Ace Books. (F)

Hertzler, J.O. 1939. "The Typical Life Cycle of Dictatorships." Social Forces 17(3): 303-309. (CP)

Hein, Laura. Selden, Mark. 2000. Censoring History: Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States. Armonk, New York: East Gate Books.

Hobsbawm, E.J.; Kertzer, David J. 1992. "Ethnicity and Nationalism in Europe Today." Anthropology Today 8(1): 3-8. (CP)

Huden, Daniel P. 1973. "On the Impossibility of Cultural Revolution." Comparative Education Review 17(3): 307-312.

Huntington, Samuel P. [1968] 1996. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press. (CP)

Modernleşme ve istikrar arasındaki ilişkiyi siyasi katılımcılık ve kurumsallaşma açısından analiz eden klasikleşmiş bir çalışma. İncelediği ilişkiler çerçevesinde pek çok çıkarsamada bulunan kitap, temelde, modern ile modernleşme kavramları arasındaki farka dikkat çekerek müdernleşme sürecinin gerekli kurumsallaşmayı sağlayan güçlü bir hükümet gerektirdiğini, aksi takdirde ülkenin siyasi ve ekonomik krize sürükleneceği argümanını ileri sürüyor. Kitabın temin edilmesi gerektiğini söylediği kurumsallaşmadan kastı ise, "sosyal mobilizasyon" çerçevesinde ortaya çıkan yeni grupların fikirlerini ifade etmelerine imkan tanıyan (ve böylelikle onları yeni sisteme entegre ve asimile eden) yeni ve güçlü bir parti sistemi.

Huntington, Samuel P. 1993. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press. (CP)

Huntington, Samuel P. 1996. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster. (CP)

Huntington'ın 1993 yılında yayınlanan ve medeniyetler çatışması tezini içeren makalesinin detaylandırılarak kitaplaştırılmış hali.

Hutchings, Vincent L.; Valentino, Nicholas A. 2004. "The Centrality of Race in American Politics." Annual Review of Political Science 7: 383-408. (CP)

Hyman, Herbert H.; Payaslioglu, Arif; Frey, Frederick W. 1958. "The Values of Turkish College Youth." Public Opinion Quarterly 22(3): 275-291. (TP)

Inglehart, Ronald. 1988. "The Renaissance of Political Culture." The American Political Science Review 82(4): 1203-1230. (CP)

Inglehart, Ronald; Welzel, Christian. 2005. Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence. Cambridge and New York: Cambridge University Press. (CP)

Dünya nüfusunun %85'ine karşılık gelen 81 ülkeden verileri analiz ederek mevcut modernleşme teorilerini revize eden bir siyaset bilimi çalışması. Kitabın bu çerçevede yaptığı en önemli katkı, kendini ifadeye dayalı değerlerin (self-expression values) demokratikleşme adına tek başına en fazla belirleyici faktör olduğunu ortaya çıkarmış olması.

Jacobson, Steven. 1985. Mind Control in the U.S. Santa Rosa, California: Critique Publishing.

James, Patrick. 1995. "Structural Realism and the Causes of War." Mershon International Studies Review 39(2): 181-208. (IP)

Jameson, Samuel Haig. 1935. "Social Mutation in Turkey." Social Forces 14: 482. (TP)

Jansen, Wm. Hugh. 1955. "What? No Fez?" South Atlantic Bulletin 20(4): 4-6. (TP)

Jensen, Peter Kincaid. 1979. "The Greco-Turkish War, 1920-1922." International Journal of Middle East Studies 10(4): 553-565. (TP)

Jervis, Robert. 1976. Perception and Misperception in International Politics. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. (IP)

Dış politikaların belirlenmesi ile algılar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir temel eser. Kitap, dış politika kararlarını alma durumunda olan kişilerin gerek ortamda bulunan diğer aktörlere, gerekse ortamın kendisine dair gerçeklikleri olduğundan çok daha farklı bir şekilde algıladıkları ve bu türden çarpık algıların uluslararası ilişkilerde önemli bir faktör olduğu tezinden hareket ediyor ve ardından bu durumu minimize edebilme adına çeşitli önerilerde bulunuyor.

Jervis, Robert. 1978. "Cooperation under the Security Dilemma." World Politics 30(2): 167-214. (IP)

Anarşik bir yapıya sahip olan uluslararası ortamda bir devletin güvenliğini artırma çabasının diğerlerinin güvenliğini azaltmakta olduğu ikileminden yola çıkarak işbirliğinin hangi şartlar altında gerçekleşebileceği sorusunu soran bir makale. Makale bu soruyu yanıtlama adına, (1) Saldırı/Savunma Avantajı ve (2) Saldırı ve Savunma Tavırlarının Ayırt Edilebilirliği şeklinde iki değişken ortaya koyuyor ve neticede de, bu iki değişkenin farklı değerlerine karşılık gelen dört ayrı dünya tanımlıyor.

Johnson, James. 1993. "Is Talk Really Cheap? Prompting Conversation Between Critical Theory and Rational Choice." The American Political Science Review 87(1): 74-86. (CP)

Jung, Carl Gustav. [1963] 1989. Memories, Dreams, Reflections. New York: Vintage.

Kandiyoti, Deniz. 1991. "Women, Islam and the State." Middle East Report 173: 9-14. (TP)

Kant, Immanuel. [1795] 1989. Perpetual Peace. New York: Macmillan. (IP)

Kant'ın, iktidarın bir lidere ya da gruba değil, halka ait olduğu cumhuriyetlerin barışçıl olacağı, bu türden iki rejim arasında savaşın çok daha nadir gözleneceği düşüncesine dayanan ve Demokratik Barış Teorisi'ne temel teşkil eden eseri.

Kaplan, Sam. 2006. The Pedagogical State: Education and the Politics of National Culture in Post-1980 Turkey. Stanford, California: Stanford University Press. (TP)

Türkiye'nin güneyindeki Yayla adlı bir kasabada yapılan etnografik çalışma, 1980 sonrası dönemde Türkiye'de hakim olan kültürü ve kitlesel eğitimin bu kültürün şekillenmesi üzerindeki etkisini ele alıyor.

Karaomerlioglu, M. Asim. 1998. "The village institutes experience in Turkey." British Journal of Middle Eastern Studies 25(1): 47-73. (TP)

Karpat, Kemal H. 1961. "The Turkish Elections of 1957." Political Research Quarterly 14(2): 436-459. (TP)

Karpat, Kemal H. 1962. "Recent Political Developments in Turkey and Their Social Background." International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) 38(3): 304-323. (TP)

Karpat, Kemal H. 1964. "Society, Economics, and Politics in Contemporary Turkey." World Politics 17(1): 50-74. (TP)

Karpat, Kemal H. 1966. "The Turkish Left." Journal of Contemporary History 1(2): 169-186. (TP)

Karpat, Kemal H. 1970. "The Military and Politics in Turkey, 1960-64: A Socio-Cultural Analysis of a Revolution." The American Historical Review 75(6): 1654-1683. (TP)

Karpat, Kemal H. 1971. "The Transformation of the Ottoman State, 1789-1908." International Journal of Middle East Studies 3(3): 243-281. (TP)

Karpat, Kemal H. 1974. "The Impact of the People's Houses on the Development of Communication in Turkey: 1931-1951." Die Welt des Islams 15(1/4): 69-84. (TP)

Karpat, Kemal H. 1975. "The Memoirs of N. Batzaria: The Young Turks and Nationalism." International Journal of Middle East Studies 6(3): 276-299. (TP)

Karpat, Kemal H. 1978. "Ottoman Population Records and the Census of 1881/82-1893." International Journal of Middle East Studies 9(3): 237-274. (TP)

Karpat, Kemal H. 1985. "The Ottoman Emigration to America, 1860-1914." International Journal of Middle East Studies 17(2): 175-209. (TP)

Karpat, Kemal H. 1985. "The Personality of Ataturk." The American Historical Review 90(4): 893-899. (Reviewed work: The Immortal Atatürk: A Psychobiography by Vamik D. Volkan; Norman Itzkowitz.) (TP)

Katzenstein, Peter J. (ed.). 1978. Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial States. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press. (IP)

II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, gelişmiş ülkelerin dahili siyasal yapılarının uluslararası politik ekonomi stratejilerini nasıl şekillendirdiğini analiz eden çok yazarlı bir kitap. Kitapta, bu çerevede, ABD, Britanya, Japonya, Batı Almanya, İtalya ve Fransa örnekleri inceleniyor.

Katzenstein, Peter J. 1985. Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe. Ithaca, New York: Cornell University Press. (IP)

Avrupa'da yüksek gelir seviyesine sahip olan sekiz küçük ülkenin politik ekonomisini karşılıklı olarak analiz eden ve bu ülkelerin başarılarını "demokratik korporatizm" olarak nitelendirdiği bir kavramla açıklayan bir kitap. Demokratik korporatizm, kitapta, (1) ulusal seviyede ifade bulan bir sosyal ortaklık ideolojisinin, (2) çıkar gruplarının nisbeten merkezileştiği ve belli noktalara konsantre oldukları bir sistemin ve (3) çatışma halinde olan amaçların çıkar grupları, devlet bürokrasisi ve siyasi partiler arasında süregelen siyasi pazarlıklar aracılığıyla gönüllü ve informal olarak koordine edilmesinin varlığı ile tanımlanıyor.

Katzenstein, Peter J. (ed.). 1996. The Culture of National Security. New York: Columbia University Press. (IP)

Milli güvenlik politikalarına sosyolojik bir perspektif kazandırma düşüncesiyle bu konuyu "kültür" ve "kimlik" değişkenleriyle değerlendiren çok yazarlı bir çalışma. Kitaba katkıda bulunan yazarlar, uluslararası güvenlik politikalarının sadece hakim neorealist/materyalist ve neoliberal/rasyonalist teorilerle açıklanamayacağı düşüncesinden hareketle, uluslararası ve yerel seviyelerdeki farklı kültür yapılarının devletlerin davranışlarını ne şekillerde etkilediği sorusunu cevaplandırmaya çalışıyorlar.

Kaya, Serdar. 2009. "The Rise and Decline of the Turkish “Deep State”: The Ergenekon Case." Insight Turkey 11(4): 99-113. (TP)

Makale, Türk derin devletini ve Ergenekon Terör Örgütü'nün varlık nedenini ve faaliyetlerini Mancur Olson'ın "The Rise and Decline of Nations" adlı klasikleşmiş eserinde ortaya koyduğu teori çerçevesinde açıklıyor.

Kazamias, Andreas M. 1967. "Potential Elites in Turkey: Exploring the Values and Attitudes of Lise Youth." Comparative Education Review 11(1): 22-37. (TP)

Keck Margaret; Sikkink, Kathryn. 1998. Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Relations. Ithaca, New York: Cornell University Press. (IP)

Çeşitli ülkelerde (1) insan hakları, (2) kadınlara yönelik şiddet ve (3) çevre konularında çalışmalar yapan yazarlar, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren aktivist "network"lerin gerek kamuoyundaki gerekse karar alma süreçlerindeki normatif değişimleri yöneten başlıca aktörler oldukları sonucuna varıyorlar.

Kehl-Bodrogi, Krisztina. 2007. "Kurds, Turks, or a People in Their Own Right? Competing Collective Identities among the Zazas." The Muslim World 89(3-4): 439-454. (TP)

Keohane, Robert O. 1984. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. (IP)

Keohane, Robert O. (ed). 1986. Neorealism and Its Critics. New York: Columbia University Press. (IP)

Keohane, Robert O. 2000. "Ideas Part-Way Down." Review of International Studies 26(1): 125-130. (IP)

Robert Keohane'in, Alexander Wendt'in Social Theory of International Politics adlı kitabı hakkında Review of International Studies dergisinde gerçekleştirilen forumda yer alan makalesi. Makale, Wendt'in kitabını, düşünce ve subjektivitelerin dünya politikaları üzerindeki rolü ve de materyalist ve konstrüktivist teorilerin bu konuya olan farklı bakışları itibariyle değerlendiriyor.

Keohane, Robert O.; Nye, Joseph S. [1989] 2000. Power and Interdependence: World Politics in Transition (Third Edition). New York: Longman. (IP)

Hans Morgenthau'nun realist uluslararası politika teorisinin temel eseri durumunda olan Politics Among Nations adlı kitabına bir yanıt niteliği taşıyan liberal çalışma. Keohane ve Nye, uluslararası politika teorilerinin güncel olaylardan etkilendiklerini, realist şartların hakim olduğu dönem ile (kitabın yazıldığı) 1980'li yıllarin birbirinden farklı olduğunu ifade ediyor ve "kompleks karşılıklı-bağımlılık" olarak kavramsallaştırdıkları koşulların, değişen uluslararası ortamı realist koşullara nisbeten daha iyi açıklayabildiğini öne sürüyorlar.

Kemal, Ahmet. 1984. "Military Rule and the Future of Democracy in Turkey." MERIP Reports 122: 12-15. (TP)

Kersch, Ken I. 2004. Constructing Civil Liberties: Discontinuities in the Development of American Constitutional Law. Cambridge: Cambridge University Press.

Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin sivil hak ve özgürlükler konusundaki yaklaşımlarının tarihi sürecini analiz eden bir çalışma.

Khan, Rais Ahmad. 1993. "Pakistan in 1992: Waiting for Change" Asian Survey 33(2): 129-140.

Kili, Suna. 1980. "Kemalism in Contemporary Turkey." International Political Science Review 1(3): 381-404. (TP)

Killoran, Moira. 1998. "Good Muslims and "Bad Muslims," "Good" Women and Feminists: Negotiating Identities in Northern Cyprus (Or, the Condom Story)." Ethos 26(2): 183-203. (TP)

King, Gary; Keohane, Robert O.; Verba, Sidney. 1995. "The Importance of Research Design in Political Science." The American Political Science Review 89(2): 475-481. (PP)

Köker, Levent. 1995. "Local Politics and Democracy in Turkey: An Appraisal." Annals of the American Academy of Political and Social Science 540: 51-62. (TP)

Krasner, Stephen D. 1978. Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. (IP)

Dış politikaları açıklamakta realist (devlet merkezli) paradigmanın, Marksist ve liberal (güç odakları merkezli) yaklaşımlardan daha üstün olduğunu vurgulayan bir temel eser. Kitap, realist yaklaşımını, ABD'nin 70 yıllık bir zaman diliminde yurtdışı hammadde yatırımı konusunda ürettiği farklı politikalara odaklanan 15 konu çalışması ile destekliyor.

Krasner, Stephen (ed.). 1983. International Regimes. Ithaca, New York: Cornell University Press. (IP)

Uluslararası rejimlerin oluşum süreçleri ve işlevlerini sorgulayan bir çalışma. Kitaba katkıda bulunan 14 siyaset bilimci, bu sorgulamayı farklı teorik perspektifler geliştirerek yapıyorlar. Kabaca neorealist ve liberal/Grotian teorilere karşılık gelen bu farklı perspektiflerin yan yana sunuluyor olması, uluslararası rejimleri pek çok yönüyle ele alan önemli bir çalışma ortaya çıkarıyor.

Krasner, Stephen D. 2000. "Wars, Hotel Fires, and Plane Crashes." Review of International Studies 26(1): 131-136. (IP)

Wendt'in pozitivist epistemolojisini makul karşılayan, ancak uluslararası sisteme dair düşünce ve norm eksenli yaklaşımını problemli bularak materyal güçlere daha fazla belirleyicilik atfeden bir eleştiri.

Kreiser, Klaus. 1997. "Public Monuments in Turkey and Egypt, 1840-1916." Muqarnas 14: 103-117. (TP)

Kurkcu, Ertugrul. 1996. "The Crisis of the Turkish State." Middle East Report 199: 2-7. (TP)

Kuru, Ahmet. 2009. Secularism and State Policies Toward Religion: The United States, France, and Turkey. New York: Cambridge University Press. (CP)

Ahmet Kuru'nun laiklik konusunu ABD, Fransa ve Türkiye örnekleri doğrultusunda karşılaştırmalı olarak incelediği doktor tezinden uyarlanan önemli bir çalışma. Kitapta, farklı ülkelerdeki farklı laiklik uygulamaları, ideoloji konusundaki patika bağımlılığı ile açıklanıyor.

Kushner, David. 1997. "Self-Perception and Identity in Contemporary Turkey." Journal of Contemporary History 32(2): 219-233. (TP)

Lapid, Yosef; Kratochwil, Friedrich (ed.). 1996. The Return of Culture and Identity in IR Theory. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers. (IP)

Çeşitli farklılıklarla da olsa temelde tamamı eleştirel teoriyi (critical theory) benimseyen 11 siyaset bilimcinin katkılarıyla hazırlanmış olan ve bugün itibariyle bu alandaki temel eserlerden biri kabul edilen bir çalışma. Kitap, hakim (neorealist) uluslararası ilişkiler teorisini sorguluyor ve alternatif olarak, neorealizmin gözardı ettiği kültür ve kimlik konularının belirleyiciliğine odaklanıyor.

Laitin, David D. 1995. "Disciplining Political Science." The American Political Science Review 89(2): 454-456. (PP)

Laitin, David. 1997. Identity in Formation: The Russian-Speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca, New York: Cornell University Press. (CP)

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden ülkelerdeki Rusça konuşan nüfusun yerel kimliğe asimile olma durumlarını karşılaştıran ve bu çerçevede Ukrayna, Kazakistan, Latvia ve Estonya'yı ele alan bir çalışma. Kitap, asimilasyon adına ölçü olarak Rusçayı alıyor ve konuşma dilini kültürel asimilasyonun bir göstergesi olarak kabul ediyor.

Layne, Christopher. 1994. "Kant or Cant: The Myth of Democratic Peace." International Security 19(2): 5-49. (IP)

Lerner, Daniel; Robinson, Richard D. 1960. "Swords and Ploughshares: The Turkish Army as a Modernizing Force." World Politics 13(1): 19-44. (TP)

Levy, Jack S. 1981. "Alliance Formation and War Behavior: An Analysis of Great Powers, 1495-1975." Journal of Conflict Resolution 25(4): 581-614. (IP)

Lewis, Bernard. 1951. "Recent Developments in Turkey." International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) 27(3): 320-331. (TP)

Lewis, Bernard. 1952. "Islamic Revival in Turkey." International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) 28(1): 38-48. (TP)

Lewis, Bernard. 1955. "The Concept of an Islamic Republic." Die Welt des Islams 4(1): 1-9. (TP)

Lewis, Bernard. [1961] 2002. The Emergence of Modern Turkey. New York: Oxford University Press. (TP)

Bernard Lewis'in Türkiye hakkındaki hemen her ciddi araştırmada atıfta bulunulan eseri.

Lewis, Bernard. [1963] 1989. Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press. (TP)

Lieberson, Stanley. 1991. "Small N's and Big Conclusions: An Examination of the Reasoning in Comparative Studies Based on a Small Number of Cases." Social Forces 70(2): 307-320. (PP)

John Stuart Mill'in uygunluk/mutabakat (method of agreement) ve farklılık (method of difference) yöntemlerini az örneklemli çalışmalarda kullanarak nedensel çıkarsamalarda bulunmanın yanlış olduğunu öne süren bir makale. Makale, bu gibi çalışmaların (1) olasılıksal değil deterministik yaklaşımlara sahip olduklarını, (2) ölçüm hatalarını hesaba katmadıklarını, (3) tek nedene odaklandıklarını ve (4) etkileşime dayalı etkileri yoksaydıklarını öne sürerek, bu gibi varsayımların sosyal proseslere dair gerçeklikleri doğru bir şekilde anlamlandımayı engellediğini ifade ediyor.

Lieberson, Stanley. 1994. "More on the Uneasy Case for Using Mill-Type Methods in Small-N Comparative Studies." Social Forces 72(4): 1225-1237. (PP)

Jukka Savolainen'in “The Rationality of Drawing Big Conclusions Based on Small Samples” adlı makalesindeki karşı argümanlara cevaben yazılmış olan makale. Makale, Lieberson'ın “Small N's and Big Conclusions” adlı makalesindeki argümanları detaylandırıyor.

Lijphart, Arend. 1966. "The Puzzle of Indian Democracy: A Consociational Interpretation." The American Political Science Review 90(2): 258-268. (CP)

Lijphart, Arend. 1971. "Comparative Politics and the Comparative Method." The American Political Science Review 65(3): 682-693. (PP)

Lijphart, Arend. 1997. "Unequal Participation: Democracy's Unresolved Dilemma." The American Political Science Review 91(1): 1-14. (CP)

Lijphart, Arend. 1999. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven, Connecticut: Yale University Press. (CP)

Demokrasiyi çoğunlukçu demokrasiye (majoritarian democracy) eşitleme yönündeki yaygın eğilime karşı çıkan ve uzlaşmacı demokrasiyi bir alternatif olarak ortaya koymayı hedefleyen temel bir siyaset bilimi çalışması. Kitap, bu doğrultuda çoğunlukçu ve uzlaşmacı demokrasiye dair belirlediği on değişken ekseninde dünyadaki 36 demokrasiyi inceliyor ve neticede uzlaşmacı demokrasilerin nitelikleri itibariyle çoğunlukçu demokrasilerden farklı bir grup oluşturduklarını gösteren bir "kavramsal harita" oluşturuyor.

Linz, Juan J.; Stepan; Alfred. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press. (CP)

Bir ülkenin demokrasiye geçişini ve ardından demokratik rejimin sağlamlaşmasını mümkün kılan şartlar ve uygulamaların neler olduğunu açıklayan bir teori ortaya koymaya çalışan bir siyaset bilimi kitabı. Kitap bu doğrultuda dünyanın üç farklı bölgesinden 15 ülke üzerinde yedi bağımsız değişkeni test ederek çeşitli sonuçlar elde ediyor. Kitap, test ettiği değişkenlerin geniş bir çerçeveye oturuyor olması nedeniyle genelgeçer bir demokratikleşme teorisi ortaya çıkaramasa da, konu hakkında önemli bir öncü çalışma durumunda. Bunların yanı sıra, kitap, sultanizm ve post-totaliteryenizm şeklinde iki yeni kavramsallaştırma da yapıyor.

Lipset, Seymour Martin. 1959. "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy." The American Political Science Review 53(1): 69-105. (CP)

Locke, John. [1912] 2007. Some Thoughts Concerning Education. Mineola, New York: Dover Publications.

Loewen, James W. 1996. Lies My Teacher Told Me: Everything Your American History Textbook Got Wrong. New York: Touchstone.

Lombardi, Ben. 1997. "Turkey-The Return of the Reluctant Generals?" Political Science Quarterly 112(2): 191-215. (TP)

Lovenduski, Joni. 1998. "Gendering Research in Political Science." Annual Review of Political Science 1: 333-356. (PP)

Luebbert, Gregory M. 1986. Comparative Democracy: Policymaking and Government Coalitions in Europe and Israel. New York: Columbia University Press. (CP)

Demokrasilerde hükümet/koalisyon oluşumu ve politikaların belirlenme sürecinin hangi koşullarda farklılık gösterdiğini sorgulayan bir çalışma. Bu soruyu cevaplandırabilme adına Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Hollanda ve İsrail'den (çoğunluğu 1950, 60 ve 70'li yıllarda olmak üzere) toplamda 67 hükümet oluşumuna dair verileri analiz eden kitap, İsrail, Danimarka ve Finlandiya'ya yönelik detaylı konu çalışmaları da içeriyor. Demokrasileri "uzlaşmacı", "rekabetçi", "ihtilafçı" ve "sağlamlaşmamış" şeklinde dört ana başlık altında sınıflandıran kitap, sorduğu soruların cevaplarını da yaptığı bu tasnif doğrultusunda veriyor.

Lustick, Ian S. 1996. "History, Historiography, and Political Science: Multiple Historical Records and the Problem of Selection Bias." The American Political Science Review 90(3): 605-618. (PP)

Machiavelli, Niccolo. [1513] 2003. The Prince. New York: Bentam Classic. (IP)

Mahdavi, Mojtaba. 2004. "Islamic Forces of the Iranian Revolution." Iran Analysis Quarterly 2(2).

Mahoney, James. 2000. "Strategies of Causal Inference in Small-N Analysis." Sociological Methods & Research 28(4): 387-424. (PP)

Araştırmacıların az örneklemli çalışmalarla yaptıkları nedensel çıkarsamalarda (1) nominal karşılaştırma, (2) ordinal karşılaştırma ve (3) konu içi analiz şeklinde sınıflandırılabilecek olan üç ana strateji izlediklerini ileri süren ve bu kategorileri tek tek inceleyen bir makale. Makale, Mill'in yöntemlerinin çok nedenli süreçlerin ve etkileşim etkilerinin analizinde yetersiz olduğunu, ancak aynı yöntemlerin, gerek ve yeter şartların reddedilmesi adına makul bir zemin sunduğunu da belirtiyor. Bu yaklaşıma göre, uygunluk/mutabakat yöntemi gerek, farklılık yöntemi ise yeter şartların reddinde kullanılmaya müsait. Makale, Mill'in yöntemlerini olasılıksal bir çerçeve ile de uyumlu kılabilme adına, "birlikte vuku bulan" (concomitant) değişkenler şeklinde adlandırdığı bir nedensellikten de söz ediyor.

Mahoney, James. 2007. "Debating the State of Comparative Politics: Views from Qualitative Research." Comparative Political Studies 40(1): 32-38. (PP)

Maillard, Dominique. 2005. "The Muslims in France and the French Model of Integration." Mediterranean Quarterly 16(1): 62-78.

Mallett, Robert. 2000. "Fascist Foreign Policy and Official Italian Views of Anthony Eden in the 1930s." The Historical Journal 43(1): 157-187.

Mandel, Ruth. 1989. "Turkish Headscarves and the "Foreigner Problem": Constructing Difference through Emblems of Identity." New German Critique 46(Winter): 27-46. (TP)

Mango, Andrew. 1968. "Turkey in the Middle East." Journal of Contemporary History 3(3): 225-236. (TP)

Mango, Andrew. 1999. Atatürk: The Biography of the Founder of Modern Turkey. New York: The Overlook Press. (TP)

Mango, Andrew. 1999. "Atatürk and the Kurds." Middle Eastern Studies 35(4): 1-25. (TP)

Mansfield, Edward D.; Snyder, Jack. 1995. "Democratization and the Danger of War." International Security (20)1: 5-38. (CP)

Marcus, Aliza. 2007. Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence. New York and London: New York University Press. (TP)

Mardin, Şerif A. 1971. "Ideology and Religion in the Turkish Revolution." International Journal of Middle East Studies 2(3): 197-211. (TP)

Mardin, Şerif. 2005. "Turkish Islamic Exceptionalism Yesterday and Today: Continuity, Rupture and Reconstruction in Operational Codes." Turkish Studies 6(2): 145-165. (TP)

Margulies, Ronnie; Yildizoglu; Ergin. 1988. "The Political Uses of Islam in Turkey." Middle East Report 153: 12-70+50. (TP)

Marsh, David; Smith, Martin J. 2001. "There is More than One Way to Do Political Science: on Different Ways to Study Policy Networks." Political Studies 49(3): 528-541. (PP)

Matossian, Mary. 1958. "Ideologies of Delayed Industrialization: Some Tensions and Ambiguities." Economic Development and Cultural Change 6(3): 217-228. (CP)

McGarry, John. 1998. "'Demographic engineering': the state directed movement of ethnic groups as a technique of conflict regulation." Ethnic and Racial Studies 21(4): 613-638.

McGarry, John. 2005. Canadian Lessons for Iraq. In The Future of Kurdistan in Iraq, ed. Brendan O’Leary, John McGarry and Khaled Salih, 92-115. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Mearsheimer, John J. 1990. "Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War." International Security 15(1): 5-56. (IP)

Mehmet, Ozay. 1983. "Turkey in Crisis: Some Contradictions in the Kemalist Development Strategy." International Journal of Middle East Studies 15(1): 47-66. (TP)

Menemencioglu, Nermin. 1983. "The Ottoman Theatre 1839-1923." British Journal of Middle Eastern Studies 10(1): 48-58. (TP)

Miles, William F.S.; Rochefort, David A. 1991. "Nationalism Versus Ethnic Identity in Sub-Saharan Africa." The American Political Science Review 85(2): 393-403. (CP)

Mill, John Stuart. [1859] 1978. On Liberty. Indianapolis, Indiana: Hackett Pub Co Inc. (PP)

Montesquieu. [1748] 1977. The Spirit of Laws. Berkeley, California: University of California Press. (PP)

Moore, Barrington. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston, Massachusetts: Beacon Press. (CP)

Zirai toplumdan endüstriyel topluma geçişte toprak sahiplerinin ve köylülerin rolünü analiz eden klasikleşmiş bir çalışma. Kitapta gerçekleştirilen karşılaştırmalı tarihi analiz çerçevesinde altı ülke detaylı olarak inceleniyor: İngiltere, Fransa, ABD, Almanya, Çin ve Japonya. Analiz sonucunda, kitap, "demokratik", "faşist" ve "komünist" olmak üzere üç temel eğilim tespit ediyor: (1) aristokrasiyi ve köylüleri modern ekonomiye ve demokrasiye asimile eden başarılı burjuva devrimi (Britanya, Fransa, ABD), (2) aristokrasi ile burjuvazinin kurdukları (burjuvazinin küçük ortak olduğu) koalisyon aracılığıyla devletin yukarıdan gerçekleştirdiği, faşizme kapı açan endüstriyelleşme (Almanya, Japonya) ve (3) orta sınıfın güçsüz olduğu yerlerde geniş bir köylü kitlenin yıkıcı bir devrim gücüyle eski düzeni yıktığı, ancak sonunda yine kendilerinin zararlı çıktığı komünist devrim (Rusya, Çin). Kitapta geçen "No bourgeoise, no democracy" şeklindeki bir cümlenin meşhur olması da, bu analize dayanıyor.

Moravcsik, Andrew, 1997. "Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics." International Organization 51(4): 513-553. (IP)

Morgenthau, Hans. [1948] 1993. Politics Among Nations: Struggle for Power and Peace (Brief edition). Boston, Massachusetts: McGraw-Hill. (IP)

Realist uluslararası politika teorisinin temel eseri.

Mueller, John. 1988. "The Essential Irrelevance of Nuclear Weapons: Stability in the Postwar World." International Security 13(2): 55-79. (IP)

Muller, Edward N.; Seligson, Mitchell A. 1994. "Civic Culture and Democracy: The Question of Causal Relationships." The American Political Science Review 88(3): 635-652. (CP)

Munck, Gerardo L. 2007. "Visions of Comparative Politics: A Reply to Mahoney and Wibbels." Comparative Political Studies 40(1): 45-47. (PP)

Munck, Gerardo L.; Snyder, Richard. 2007. "Debating the Direction of Comparative Politics: An Analysis of Leading Journals." Comparative Political Studies 40(1): 5-31. (CP)

Murray, Graham. 2006. "France: the riots and the Republic." Race and Class 47(4): 26-45.

Murray, Karen Bellefleur. 1988. "Profile of the new generation of teachers in the Turkish educational system." International Review of Education 34(1): 5-15. (TP)

Neyzi, Leyla. 2001. "Object or Subject? The Paradox of "Youth" in Turkey." International Journal of Middle East Studies 33: 411-432. (TP)

North, Douglass C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. (CP)

Kurumlardaki değişimin organize aktörler ile kurumlar arasındaki etkileşimin bir sonucu olduğu argümanını ileri süren bir çalışma. Kitapta, değişimin geçmişe bağımlılık (path dependence) nedeniyle tedrici olacağı ve her zaman daha verimli olana yönelik olmayacağı da ifade ediliyor.

The Occult Technology of Power. 1974. Dearborn, Michigan: Alpine Enterprises.

Yazarının ismi belirtilmeyen bu esrarengiz kitap, gücü gerçekten elinde bulunduran kişilerin siyasetçiler olmadığı, perde arkasından politikacılarla birlikte ülkeyi de yöneten ayrı bir azınlığın bulunduğunu öne süren ve bu sistemin nasıl çalıştığını izah eden bir komplo teorisi ortaya koyuyor.

Ok, Uzeyir. 2004. "Handling Doubt in Teaching Religion: A Turkish Case Study." Teaching Theology & Religion 7(4): 201-212. (TP)

Olson, Emelie A. 1985. "Muslim Identity and Secularism in Contemporary Turkey: "The Headscarf Dispute"." Anthropological Quarterly 58(4): 161-171. (TP)

Olson, Mancur. 1971. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge, Massachusetts: Harvard Economic Studies. (CP)

Grup ve organizasyonların davranışlarını açıklayan br teori ortaya koyan klasikleşmiş bir çalışma. Büyük ve küçük gruplara üye olma istediğinin aynı nedenlere dayandığı yönündeki yerleşik düşünceye karşı çıkan kitap, bu grupların yapı ve işleyişlerindeki farklılıkları vurguluyor ve (katkıda bulunmayanların "güvenlik" gibi kamu mallarından faydalanmalarını engellemenin mümkün olmaması gibi çeşitli nedenlerle) büyük grupların müşterek menfaatleri koruyamayacakları ve sadece üyelerini belli katkılarda bulunmaya zorlamak durumunda kalacakları şeklinde bir argüman geliştiriyor. Teoriye göre, bu durum, üyelerini çok daha farklı yöntemlerle destekleyen küçük gruplar için geçerli değil.

Olson, Mancur. 1984. The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. New Haven and London: Yale University Press. (CP)

Kitabın ana tezi şu: Toplumlar oluşma sürecinde iken güç odakları da yavaş yavaş organize olur ve aynı esnada ortaya çıkmaya başlayan kurumları (sendikalar, gümrükler, karteller) şekillendirirler. Güç odağının içerisinde bulunanlar, söz konusu kurumların temsil etme iddiasında oldukları kitlelerin çıkarlarını kendi çıkarları ekseninde tanımlar ve kendi elde ettikleri fayda, topluma olan maliyetlerinden çok daha az olduğu anlarda dahi kendi çıkarları lehine tavır alırlar. Bu işleyişin sona erebilmesi ancak mağlubiyetle sona eren bir savaş, ihtilal ya da serbest ticaret ile mümkün olabilir.

Olson, Mancur; Zeckhauser, Richard. 1966. "An Economic Theory of Alliances." The Review of Economics and Statistics 48(3): 266-279. (CP)

Olson, Robert. 2006. "Relations among Turkey, Iraq, Kurdistan-Iraq, the Wider Middle East, and Iran." Mediterranean Quarterly 17(4): 13-45. (TP)

Olson, Robert. 2006. "Turkey's Policies Toward Kurdistan-Iraq and Iraq: Nationalism, Capitalism, and State Formation." Mediterranean Quarterly 17(1): 48-72. (TP)

Organski, A.F.K. 1958. World Politics. New York: Alfred A. Knopf. (IP)

Uluslararası Politika alanındaki temel eserlerden biri. Kitabın orijinalliği, Güç Devri Teorisi'ni (Power Transition Theory) ortaya atmış olmasından ileri geliyor. Teoriye göre, nüfus, yüzölçümü, doğal kaynaklar, savunma gücü ve ekonomi gibi bileşenlerden oluşan güce nisbi olarak en üst düzeyde sahip olan cari süper gücün karşısına yükselmekte olan bir başkası çıktığında bu iki güç arasında çatışma ihtimali beliriyor.

Orwell, George. [1949] 1977. Nineteen Eighty-Four. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. (F)

Vatandaşlarını mutlak kontrol altında tutmak isteyen ve bir yüce öndere mutlak itaate dayanan totaliter bir rejimi konu alan klasikleşmiş bir distopya.

Oye, Kenneth A. 1985. "Explaining Cooperation under Anarchy: Hypotheses and Strategies." World Politics 38(1): 1-24. (IP)

"Hangi şartlar anarşik bir ortamda işbirliğini mümkün kılar?" ve "Devletler işbirliğini mümkün kılabilmek için karşılaştıkları şartları ne şekillerde değiştirmeye çalışabilirler?" sorularına yanıt arayan bir makale. Oye, bu sorulara Oyun Teorisi çerçevesinde yanıtlamaya çalışıyor. Sunduğu analiz bugün genel kabul gören bir anlayışın ifadesi olsa da, artık pek de orijinal sayılmaz. Ancak bu makale, tam da bu nedenle, işin başında olanlar için önemli bir temel okuma olabilir.

Öniş, Ziya. 1997. "The Political Economy of Islamic Resurgence in Turkey: The rise of the Welfare Party in Perspective." Third World Quarterly 18(4): 743-766. (TP)

Özbek, Nadir. 2005. "Philanthropic Activity, Ottoman Patriotism, and the Hamidian Regime, 1876-1909." International Journal of Middle East Studies 37: 59-81. (TP)

Özmucur, Süleyman; Pamuk, Şevket. 2002. "Real Wages and Standards of Living in the Ottoman Empire, 1489-1914." The Journal of Economic History 62(2): 293-321. (TP)

Özyürek, Esra. 1997. "Feeling Tells Better Than Language: Emotional Expression and Gender Hierarchy." New Perspectives on Turkey 16: 41-52. (TP)

Özyürek, Esra. 2004. "Miniaturizing Atatürk Privatization of state imagery and ideology in Turkey." American Ethnologist 31(3): 374-391. (TP)

Özyürek, Esra. 2005. "The politics of cultural unification, secularism, and the place of Islam in the new Europe." American Ethnologist 32(4): 509-512. (TP)

Özyürek, Esra. 2006. Nostalgia for the Modern: State Secularism and Everyday Politics in Turkey. Durham and London: Duke University Press. (TP)

Antropolog Esra Özyürek'in, 1990'lı yılların ikinci yarısında Türkiye'deki laik kesimin toplumsal alanın İslamileşmesine yönelik verdiği tepkileri ve bu tepkilerin ardındaki kaygıları analiz eden çalışması. Cumhuriyet'in 75. yıldönünümünü ve ilgili kutlamaları da içine alan bu dönem, o güne dek devletin tasarrufunda bulunan Atatürk imgesinin laik kesim tarafından sahiplenilmesini ve yeniden üretilmesini de kapsıyor.

Paine, Thomas. [1776] 1997. Common Sense. Mineola, New York: Dover Publications, Inc. (PP)

Amerika'nın bağımsızlık ilanından altı ay önce yayınlanan ve Amerikan siyasal düşüncesinin oluşumuna katkıda bulunan temel eserlerden biri. O dönemin ruhunu anlayabilmek için okunabilecek sayılı çalışmalardan biri.

Patterson, Molly; Monroe, Kristen Renwick. 1998. "Narrative in Political Science." Annual Review of Political Science 1: 315-331. (PP)

Perry, John R. 1985. "Language Reform in Turkey and Iran." International Journal of Middle East Studies 17(3): 295-311. (TP)

Pfaff, Richard H. 1963. "Disengagement from Traditionalism in Turkey and Iran." Political Research Quarterly 16(1): 79-98. (TP)

Phongpaichit, Pasuk; Piriyarangsan, Sungsidh; Treerat, Nualnoi. 1998. Guns, Girls, Gambling, Ganja: Thailand's Illegal Economy and Public Policy. Chiang Mai: Silkworm Books.

Tayland'da yaygın olarak faaliyet gösteren kayıtdışı kumar sektörü hakkında bir kitap.

Pierson, Paul. 2004. Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. (CP)

Sosyal ve siyasi gerçekliklerin analizinde "zaman ilişkileri"nin (temporal relationships) dikkate alınması gerektiği argümanını ileri süren bir çalışma. Kitabın "zaman ilişkileri" ifadesi ile kastı, her gerçekliğin kendi bağlamı içerisinde değerlendirilmesi gerektiği şeklindeki bilindik bir görecelilik değil. Bir başka deyişle, kitap, her sosyal ortamın biricik olduğu yönünde genelleme karşıtı bir argümana sahip değil. Kitaba göre, olaylar ve gerçekleştikleri süreçler arasında, zaman içerisinde ortaya çıkan kimi sosyal dinamiklerin belirleyici olduğu bir ilişki var. Bu çerçevede, her olay, gerçekleştiği zaman, kendisiyle bağlantılı diğer olaylardan oluşan bir dizi içerisideki zamansal sıralaması ve farklı hızlarda ortaya çıkan ilgili süreçlerle olan etkileşimi gibi faktörlerden etkileniyor.

Plato. 1970. The Laws. New York: Penguin. (PP)

Plato. 2003. The Republic. New York: Penguin. (PP)

Platon'un ideal bir siyasi rejimin nasıl olması gerektiği konusunda çeşitli Atinalı karakterle olan "Sokratik" diyaloglarından oluşan ve siyaset felsefesinin temel eserlerinden biri kabul edilen bir kitap.

Poggi, Gianfranco. 1978. The Development of the Modern State: A Sociological Introduction. Stanford, California: Stanford University Press. (CP)

Avrupa'da son bin yıl içerisinde ortaya çıkmış başlıca devlet sistemlerini sırasıyla (1) feodalizm, (2) standestaat - mülk sahipleri iktidarı, (3) mutlakiyet ve (4) modern devlet başlıkları altında kategorize ederek inceleyen temel bir sosyoloji çalışması.

Polanyi, Karl. 1944. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston, Massachusetts: Beacon Press. (IP)

Macar politik ekonomist Karl Polanyi'nin 1939-1940 akademik yılında formüle ettiği tezinin yer aldığı kitap, 19. yüzyılın (1) serbest piyasa, (2) altın standartı, (3) ekonomik refah ve (4) liberal devlet üzerine kurulu olan medeniyetinin artık çöktüğünü öne sürüyor.

Pope, Nicole; Pope, Hugh. [1997] 2004. Turkey Unveiled: A History of Modern Turkey. New York: The Overlook Press. (TP)

Türkiye'de uzun yıllar geçiren Wall Street Journal gazetesinin muhabirleri Nicole ve Hugh Pope tarafından yazılan bir Türkiye kitabı. Türk toplumunu ve siyasetini dışarıdan bir gözle görmeye çalışmak için iyi bir kitap.

Popper, Karl Raimund. [1962] 1971. Open Society and its Enemies, Volume 1: The Spell of Plato. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. (PP)

Posner, Daniel N. 2004. "The Political Salience of Cultural Difference: Why Chewas and Tumbukas Are Allies in Zambia and Adversaries in Malawi." American Political Science Review 98: 529-545. (CP)

Kültürel farklılıkların hangi şartlar altında siyasi anlamda belirginlik kazandığı sorusunu yanıtlamaya çalışan bir çalışma. Makale, bu soruyu yanıtlama adına, Zambiya ve Malawi arasındaki sınırın iki yanında yaşayan Chewa ve Tumbuka komünitelerini inceliyor. Bu komünitelerin özelliği, iki ülke arasındaki sınırın suni (etnik gerçekliklere karşılık gelmeyen) bir şekilde çizilmiş olmasından ötürü sınırın iki tarafındaki gruplar arasında hiçbir etnik farklılığın olmaması. Ancak her iki grubun da sınırın ötesindeki üyeleri ile aralarında kültürel farklılık olmamasına rağmen iki grup arasındaki ilişkiler Zambiya ve Malawi'de farklılık gösteriyor. Posner bunu Zambiya'nın büyük, Malawi'nin ise küçük bir ülke olmasıyla açıklıyor. Zira küçük bir ülke olan Malawi'de Chewa ve Tumbuka komüniteleri siyasi anlamda önemli bir büyüklükte olduklarından siyasi elitler tarafından mobilize edilmeye değer bir kitleye karşılık geliyorlar ve neticede birbirlerini siyasi müttefik olarak görüyorlar. Büyük bir ülke olan Zambiya'da ise bu iki komünitenin nisbi önemi çok düşük olduğundan böyle bir durum yaşanmıyor.

Posner, Daniel N. 2005. Institutions and Ethnic Politics in Africa. Cambridge and New York: Cambridge University Press. (CP)

Etnik çatışmaların din, dil ya da ırk gibi pek çok farklı eksende gerçekleşebilirken neden farklı toplumlarda farklı türde etnik çatışmaların gerçekleştiği, sözgelimi Hindistan'da neden din eksenli bir çatışma gözlenirken dil eksenli herhangi bir çatışmaya rastlanmadığı sorusuna yanıt arayan bir kitap. Kitap, bu soruyu yanıtlama adına, Zambiya'ya odaklanıyor. Zambiya'nın böyle bir konu çalışması için uygun olması, ülkede hem dört farklı dilin yaygın olması hem de bu dört dilin her birinin farklı etnik gruplar tarafından konuşulması. Bu nedenle de, Zambiya'da herkes hem dar anlamda etnik, daha geniş anlamda da dil eksenli bir kimliğe sahip. Posner, bu kitabında, bireylerin siyasal alanda bu kimliklerinin hangisini "seçeceklerinin" kurumsal (institutional) yapıya bağlı olduğunu, Zambiyalıların tek-partili dönemde etnik aidiyetleri doğrultusunda gruplaşırken, daha geniş katılımın gerekli olduğu çok partili dönemde dil aidiyeti ekseninde gruplaşmış olduklarını ortaya koyuyor.

Powell, Jr, G. Bingham. 2000. Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions. New Haven, Connecticut: Yale University Press. (CP)

Çoğunlukçuluk (majoritarianism) ile oransal temsile (proportional representation) dayalı demokrasi türlerini, vatandaşların tercihlerinin ve oylarının yasama ve yürütme kurumlarına ve de üretilen politikalara yansıyış şekilleri itibariyle karşılaştıran bir çalışma. Kitap, söz konusu karşılaştırmayı 20 demokraside gerçekleştirilen 156 seçimin datalarını analiz ederek yapıyor. Analiz sonuçlarına göre, çoğunlukçu sistemin hakim olduğu ülkelerde seçmenler, (partilerin az sayıda olmasından ötürü) seçim sonrası hükümet olasılıkları konusunda nisbeten daha net bir fikre sahipler. Bu ülkelerde muhalefet daha güçsüz olduğundan hükümet istediği politikaları uygulayabilme olanağına da sahip. Bu durum, seçmenlerin hangi politikalardan kimlerin sorumlu olduklarını daha net bir şekilde görebilmelerine yardımcı oluyor. Oransal temsil uygulamasının geçerli olduğu ülkelerde ise, ülkedeki birden fazla grup, mecliste temsil edilmenin de ötesinde, koalisyonlar ya da güçlü meclis komisyonları aracılığıyla politikaların belirlenmesi sürecine efektif bir şekilde katılma imkanı bulabiliyor.

Powell, Robert. 1991. "Absolute and Relative Gains in International Relations Theory." The American Political Science Review 85(4): 1303-1320. (IP)

Neoliberal kurumsalcılık ve neorealizm okullarının "mutlak kazanım" ve "rölatif kazanım" kavramlarına atfettikleri farklı öncelikleri tek bir analitik çerçeve içine alabilme çabasıyla yazılmış olan bir makale. Makalede, Mahkumun İkilemi oyunu iki aşamalı olacak şekilde modifiye edilerek, uluslararası sistemin ve uluslararası ekonominin (ihtilaf ve işbirliği çerçevesinde) analizine imkan tanıyan bir model oluşturuluyor.

Przeworski, Adam et al. 2000. Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990. Cambridge and New York: Cambridge University Press. (CP)

1950 ila 1990 arasında dünyada varolmuş olan neredeyse bütün ülkeleri tek tek otoriter ve demokrasi olarak sınıflandıran ve sonrasında da rejim türü ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler çerçevesinde inceleyen temel bir siyaset bilimi kitabı. Kitabın aynı zamanda, ekonomik gelişmenin demokrasiyi doğuracağı yönündeki modernizasyonist yaklaşım ile modernizasyonun otoriter rejimleri ortadan kaldırmayacağı ama demokrasinin istikrarına katkıda bulunacağı yönünde alternatif yaklaşım arasında teorik bir sorgulama da yapıyor.

Putnam, Robert. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. (CP)

İtalya'daki yerel hükümetlerin neden ülkenin güneyinde (kuzey ve merkez bölgelerin aksine) başarısız olduğu sorusuna yanıt arayan bir çalışma. 1970'lerin başından itibaren 20 yılı aşkın zamana yayılan ve yerel yöneticilerle mülakatlardan doküman analizine dek çeşitli yöntemler kullanılan araştırma, yerel yönetimlerin başarısının ve başarısızlığının tarihi bir sürekliliğe sahip olduğunu ortaya çıkarıyor. Şöyle ki, çeşitli parametrelerle hazırlanan "yurttaşlık endeksi", yerel yönetimlerin bugünkü başarısını 1000 sene önceki verilerle belirleyebiliyor. Böylelikle "sosyal sermaye"nin önemini ortaya çıkaran bu çalışma, ekonominin durumunun yurttaşlığı değil, yurttaşlığın ekonominin durumunu belirlediğini de tespit ediyor.

Putnam, Robert D. 1988. "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games." International Organization 42(3): 427-460. (IP)

Ulusal ve uluslararası politikalar arasındaki nedensel ilişkinin ("second image" ve "second image reversed" teorlerinin ima ettiğinin aksine) tek yönlü olmadığını ve formüle edilen teorilerin, hem dahili sebeplerin uluslararası sonuçlarını, hem de uluslararası sebeplerin dahili sonuçlarını eşzamanlı olarak hesaba katması gerektiğini öne süren bir makale. Diplomasi ve iç politikanın karşılıklı etkileşiminin analizini ön plana çıkaran bu yaklaşım, iki seviyeli (ulusal ve uluslararası) bir analiz öneriyor.

Rabbie, Jacob M.; Horwitz, Murray. 1969. "Arousal of Ingroup-Outgroup Bias by a Chance Win or Loss." Journal of Personality and Social Psychology 13(3): 269-277. (SP)

Grup bazlı davranışlar alanında yapılan önemli çalışmalardan biri. Kimi diğerleri ile birlikte bu makalenin bulguları Henri Tajfel'in kavramsallaştırdığı Minimal Grup Paradigmasının yolunu açtı.

Rahman, Fazlur. 1984. "Muhammad Iqbal and Ataturk's Reforms." Journal of Near Eastern Studies 43(2): 157. (TP)

Rais, Rasul B. 1991. "Pakistan in the Regional and Global Power Structure" Asian Survey 31(4): 378-392.

Rand, Ayn. 1943 [2005]. The Fountainhead. New York: Plume. (F)

Ayn Rand'in bireyci felsefesini ortaya koyduğu ilk romanı.

Rand, Ayn. 1957 [1999]. Atlas Shrugged. New York: Plume. (F)

Ayn Rand'in bireyci felsefesini ortaya koyduğu ikinci romanı.

Rand, Ayn. 1964. The Virtue of SelfishnessŞ A New Concept of Egoism. New York: Signet. (F)

Ayn Rand ve Nathaniel Branden tarafından egoizme ahlaki bir felsefe oluşturma düşüncesiyle yazılmış olan makalelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir kitap.

Rand, Ayn. 1971. The Romantic Manifesto: A Philosophy of Literature. New York: Signet. (F)

Ayn Rand'in kendini ait hissettiği romantik sanat felsefesini nasıl anladığı ile ilgili bir kitap.

Rand, Ayn. 1971. The New Left: The Anti-Industrial Revolution. New York: Signet.

Ayn Rand'in 1960'larda ve 70'lerin başında yazdığı, dönemin solcu ideoloisini ve öğrenci hareketlerini eleştiren makalelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş olan bir kitap.

Rashid, Jamal. 1986. "Pakistan and the Central Command." MERIP Middle East Report 141(4): 28-34.

Reed, Howard A. 1955. "Turkey's New İmam-Hatip Schools." Die Welt des Islams 4(2/3): 150-163. (TP)

Rogers, Katrina S. 1996. Toward a Postpositivist World: Hermeneutics for Understanding International Relations, Environment, and Other Important Issues of the Twenty-First Century. New York: Peter Lang Publishing. (PP)

Sosyal bilimlerde kantitatif metolodolojinin kullanımına karşı çıkarak, post-pozitivist ve spesifik olarak da hermenotik araştırmaları savunan bir kitap.

Rogowski, Ronald. 1995. "The Role of Theory and Anomaly in Social-Scientific Inference." The American Political Science Review 89(2): 467-470. (PP)

Rothstein, Bo. 2005. "Is political science producing technically competent barbarians?" European Political Science 4: 3–13. (PP)

Rouleau, Eric. 1996. "Turkey: Beyond Atatürk." Foreign Policy 103(Summer): 70-87. (TP)

Rousseau, Jean-Jacques. [1754] 2004. Discourse on the Origin of Inequality. Mineola, New York: Dover Publications. (PP)

Rousseau'nun kendine has kollektivist bakışla eşitlik ve eşitsizlik hakkındaki fikirlerini ifade ettiği kitabı.

Rousseau, Jean-Jacques. [1762] 1947. The Social Contract, Or Principles of Political Right. New York: Hafner Press. (PP)

Rousseau'nun kollektivist sosyal kontrat felsefesi.

Russell, Bertrand. [1917] 2005. Political Ideals. Amherst, New York: Prometheus Books. (PP)

Russett, Bruce. 1994. Grasping the Democratic Peace. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. (IP)

Russett, Bruce; Oneal, John R. 2001. Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations. New York: W.W. Norton & Company. (IP)

Demokratik Barış Teorisi üzerine yapılmış olan en kapsamlı empirik çalışmalardan biri. Kitap, realist uluslararası politika teorilerinin (1) anarşi, (2) güç dengesi ve (3) hegemonya ekseninde yaptıkları açıklamalara (1) demokrasi, (2) uluslararası organizasyon ve (3) ekonomik anlamda karşılıklı-bağımlılık (interdependence) çerçevesinde bir alternatif ortaya koymaya çalışıyor. Kitabın ana argümanı, bu üç bağımsız değişkenin, hem birbirleri hem de barışın sürdürülebilirliği ile karşılıklı bir nedensel ilişki içerisinde olduğu tezine dayanıyor.

Sakallıoğlu, Ümit Cizre. 1997. "The Anatomy of the Turkish Military's Political Autonomy." Comparative Politics 29(2): 151-166. (TP)

Sartori, Giovanni. 1970. "Concept Misformation in Comparative Politics." American Political Science Review 64(4): 1033-1053. (PP)

Karşılaştırmalı Politika branşındaki "kavramsal seyahat" (conceptual traveling) problemini ele alan ve bu çerçevede "kavramsal esneme" (conceptual stretching) hakkında değerlendirmelere yer veren bir makale. Kavramsallaştırma yapmadan yapılan sayısallaştırma ve ölçümün sorunları çözmeyeceğini öne süren makale, "soyutlama merdiveni" adını verdiği bir alternatif öneriyor. Soyutlama merdiveni, kavram oluşumunu, kavramların kullanımını ve karşılaştırmalı analizleri, farklı derecede kapsayıcılıklara sahip olan üç farklı analiz seviyesinde gerçekleştirme esasına dayanıyor.

Sartori, Giovanni. 1976. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge and New York: Cambridge University Press. (CP)

Siyasi partileri örgüt içi organizasyonlarından ve sistem içerisindeki parti sayısından hareketle tasnif ve karakterize eden klasikleşmiş bir siyaset bilimi çalışması.

Savolainen, Jukka. 1993. "The Rationality of Drawing Big Conclusions Based on Small Samples: In Defense of Mill's Methods." Social Forces 72(4): 1217-1224. (PP)

Stanley Lieberson'ın “Small N's and Big Conclusions” adlı makalesine cevaben yazılmış olan ve Mill'in yöntemlerinin (1) nedenselliklerin keşfinde ya da ispatında değil, kimi bağımsız değişkenlerin (ya da alternatif açıklamaların) reddedilmesinde kullanıldığını ve (2) deterministik bir ontolojiyi zorunlu kılan varsayımlar içermediğini, olasılıksal bir ontoloji ile de uyumlu olduğunu öne süren bir makale. Makale, bunlara ek olarak, Lieberson'ın, bölünemeyen, atomistik bir değişkene karşılık gelen bir “neden” (cause) kavramına sahip olduğunu da iddia ediyor.

Sayari, Sabri. 1997. "Turkey and the Middle East in the 1990s." Journal of Palestine Studies 26(3): 44-55. (TP)

Scalia, Antonin (ed.). 1997. A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

1986 yılında Ronald Reagan tarafından (9 üyeli) Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne atanan hakim Antonin Scalia'nın kendi hukuk felsefesini (jurisprudence) izah ettiği ve bu felsefeyi katkıda bulunan diğer hukukçularla tartıştığı kitabı.

Schatz, Edward. 2000. "The Politics of Multiple Identities: Lineage and Ethnicity in Kazakhstan." Europe-Asia Studies 52(3): 489-506.

Schatz, Edward. 2002. "Islamism and Anti-Americanism in Central Asia." Current History 337-343.

Schatz, Edward. 2006. "Access by Accident: Legitimacy Claims and Democracy Promotion in Authoritarian Central Asia." International Political Science Review 27(3): 263-284.

Schmidtke, Oliver. 2007. "In Search of a European Identity: Towards a Genuine Political Community?" 64(2).

Schmidtke, Oliver. 2007. "(Dis-)Empowering Immigrants in Canada: Political Advocacy of Immigrant and Minority Organisations Promoting Cultural Diversity in the Health Care Sector." International Journal of Migration Health and Social Care 3(3): 20-28.

Schumpeter, Joseph A. 1950. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Row. (CP)

Scott, James C. 1998. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press. (CP)

Rusya, Tanzanya, Almanya ve Brezilya'dan çeşitli konu çalışmaları ekseninde "yüksek-modernist" (high-modernist) olarak tanımladığı (ve 19 ve 20. yüzyıla has olan) projelerin başarısızlıklarını ele alan temel bir siyaset bilimi kitabı. Devlet planlamasına dayanan ve şehir planlamacılığından sosyal mühendisliğe kadar çeşitli alanlara uzanan bu projeler, siyasi elitin kendi hatalı "ilerleme" hedefleri adına ülkelerinin insanlarına türlü acılar çektirmelerine de neden oluyor. Kitapta, bu tez çerçevesinde açıklanan gerçekliklerin dört öğenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkacağı öne sürülüyor: (1) doğanın ve toplumun devlet eliyle yönetilip düzenlenmesi, (2) takriben 1830'dan I. Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar olan dönemde Batıya hakim olan, bilim ve teknolojinin ilerlemeyi temin edeceği ve sosyal düzenin temini adına rasyonel bir tasarım sunacağı yönündeki güçlü inançla şekillenen bir "yüksek modernist" ideolojiyi benimseyen bir devlet, (3) genellikle bir savaş, devrim ya da buhran sonrası dönemde ortaya çıkan ve söz konusu yüksek-modernist tasarımları gerçekleştirme adına bütün gücüyle dayatmalarda bulunmaya hazır bir otoriter devlet, ve (4) otoriter devletin planlarına karşı koyma kapasitesine sahip olmayan zayıf bir toplum.

Shah, Aqil. 2002. "South Asia Faces the Future: Democracy on Hold in Pakistan." Journal of Democracy 13(1): 67-75.

Shah, Aqil. 2003. "Pakistan's Armored Democracy." Journal of Democracy 14(4): 26-40.

Shugart, Matthew Soberg; Carey, John M. 1992. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge and New York: Cambridge University Press. (CP)

Başkanlık sistemi ile parlamento sistemini ve bu iki ideal tip arasındaki diğer sistemleri istikrar açısından karşılaştıran ve daha spesifik olarak da yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkileri verimlilik (electoral efficiency), temsil, hesap verebilirlik (accountability) gibi konular ekseninde etraflıca değerlendirerek farklı anayasal ve demokrasi tasarımları arasındaki ödünleşimleri (trade-off) analiz eden bir çalışma.

Singer, J. David. 1961. "The Level-of-Analysis Problem in International Relations." World Politics 14(1): 77-92. (IP)

Uluslararası Politikada sistem ve sistem-altı (devletler) analiz seviyelerinin (1) farklı gerçeklikleri açıklayabilme kapasitelerini karşılaştıran, (2) farklı fenomenolojik varsayımları gereği, olayları ele alış şekillerinin de farklı olmasının kaçınılmaz olduğunu belirten ve (3) analitik tutarlılık adına, araştırmanın gerçekleştirildiği analiz seviyesinin fenomenolojik temellerinin bilincinde olunması gerektiğini vurgulayan, alanında klasikleşmiş bir makale.

Skocpol, Theda. 1979. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge and New York: Cambridge University Press. (CP)

Sosyal devrimlerin, (Marksizmin iddiasının aksine) sınıf çatışmasından değil, farklı gruplar ve devletler arasındaki yapısallıklardan ileri geldiğini öne süren klasikleşmiş bir kitap. Kitap bu çerçevede Fransız, Rus ve Çin devrimlerini karşılaştırmalı olarak inceliyor. Skocpol'ün argümanına göre, bu ülkelerdeki eski rejimler (kısmen savaş harcamalarından kaynaklanan) ekonomik bir krizle karşılaştılar. Bu kriz, uluslararası tehditlerle baş etmelerini de zorlaştırdı. Fransa İngiltere'yi, Rusya Batı Avrupayı, Çin ise bütün Batıyı ve Japonya'yı bir tehdit olarak görüyordu. Bu tehdite karşı bu ülkeler reforma gittiler. Ancak toprak sahibi asiller, düzenin bozulmasını istemediklerinden reforma karşı çıktılar. Buna karşılık, aristokrasi rejimi yıktı. Bu çerçevede, nüfusun çoğunluğunu oluşturan köylülerin memnuniyetsizliği, son noktada bu yıkımı mümkün kılan faktör oldu. Özetle, sorun ideolojik değil, yapısaldı.

Smith, Steve. 2000. "Wendt's World." Review of International Studies 26(1): 151-163. (IP)

Wendt'in ontolojik ve epistemolojik yaklaşımları arasında tutarsızlıklar bulunduğunu ifade eden ve Wendt'in epistemolojik pozitivizmini Friedrich Kratochwil ve Nicholas Onuf gibi diğer sosyal konstrüktivistlerin argümanlarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendiren bir eleştiri.

Smith, Thomas W. 2005. "Between Allah and Atatürk: Liberal Islam in Turkey." The International Journal of Human Rights 9(3): 307-325. (TP)

Smith, Thomas W. 2005. "Civic Nationalism and Ethnocultural Justice in Turkey." Human Rights Quarterly 27: 436-470. (TP)

Snidal, Duncan. 1985. "Coordination versus Prisoners' Dilemma Implications for International Cooperation and Regimes." The American Political Science Review 79(4): 923-942. (IP)

Kimi farklı niteliklere sahip olan İşbirliği sorunlarının Mahkumun İkilemi oyunu çerçevesinde açıklanamayacağını öne süren bir makale. Makale, 2x2 oyunlarının varsayımlarını modifiye etmek ve de alternatif bir Koordinasyon oyunu modeli geliştirmek suretiyle Mahkumun İkilemi modeli temel alınarak varılan sonuçların bütün diğer durumlara genellenemeyeceğini gösteriyor.

Sonmez, Emel. 1969. "Turkish Women in Turkish Literature of the 19th Century." Die Welt des Islams 12(1/3): 1-73. (TP)

Sözen, Süleyman; Shaw, Ian. 2003. "Turkey and the European Union: Modernizing a Traditional State." Social Policy & Administration 37(2): 108-120. (TP)

Soros, George. 1991. Underwriting Democracy: Encouraging Free Enterprise and Democratic Reform Among the Soviets and in Eastern Europe. New York: PublicAffairs.

George Soros'un Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesinin ardından ülkenin (ve ülkenin etki alanında olan Doğu Avrupa'nın) ileri gelenleriyle yaptığı görüşmeleri ve bu çerçevede doğru olduğuna inandığı politikaları anlattığı kitabı.

Soros, George. 1995. Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve. New York: John Wiley & Sons, Inc.

George Soros ile globalleşme hakkında yapılan uzun bir röportajın kitaplaştırılmış hali.

Soros, George. 1998. The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered. New York: PublicAffairs.

George Soros'un kendi şekillendirdiği refleksivite teorisini ve İngiltere'de üniversitedeyken dersine giren hocası Karl Popper'ın Açık Toplum düşüncesini anlattığı kitabı.

Soros, George. 2000. Open Society, Reforming Global Capitalism. New York: Public Affairs.

George Soros'un kendi şekillendirdiği refleksivite teorisini ve İngiltere'de üniversitedeyken dersine giren hocası Karl Popper'ın Açık Toplum düşüncesini anlattığı bir başka kitabı.

Soros, George. 2002. George Soros on Globalization. New York: PublicAffairs.

George Soros'un uluslararası finansal sistemin işleyişindeki problemleri dile getirdiği ve ardından kimi yapısal reformlar önerdiği kitabı.

Soros, George. 2004. The Bubble of American Supremacy, Correcting the Misuse of American Power. New York: Phoenix.

George Soros'un ABD'nin Irak'a saldırmasının ardından yazdığı ve ABD'nin yanlışlarını eleştirdiği kitabı.

Soros, George. 2006. The Age of Fallibility: Consequences of the War on Terror. New York: PublicAffairs.

George Soros'un, Amerikan toplumunun irrasyonel tavırlarını ve "Terörle Savaş" sonrasındaki dünyayı eleştirdikten sonra kendi şekillendirdiği refleksivite teorisi ekseninde Açık Toplum düşüncesini anlatarak kendini tekrar ettiği kitabı.

Spiro, David E. 1994. "The Insignificance of the Liberal Peace." International Security 19(2): 50–86. (IP)

St. Augustine. 1958. City of God. New York: Image Books. (PP)

Starr, June. 1989. "The Role of Turkish Secular Law in Changing the Lives of Rural Muslim Women, 1950-1970." Law & Society Review 23(3): 497. (TP)

Stein, Arthur. 1993. Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World. In Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate, ed. David Allen Baldwin. New York: Columbia University Press. (IP)

Uluslararası "rejim" kavramını "ortak çıkarlar ikilemi" (the dilemma of common interests), "ortak hoşnutsuzluklar ikilemi" (the dilemma of common aversions) ve bunlarla bağlantılı olarak "koordinasyon" ve "işbirliği" durumları ekseninde analiz eden bir makale.

Stone, Frank A. 1973. "The Evolution of Contemporary Turkish Educational Thought." History of Education Quarterly 13(2): 145-161. (TP)

Storr, Anthony. 1972. The Dynamics of Creation. New York: Atheneum.

Stryker, Sheldon; Serpe, Richard T. 1994. "Identity Salience and Psychological Centrality: Equivalent, Overlapping, or Complementary Concepts?" Social Psychology Quarterly 57(1): 16-35. (CP)

Szyliowicz, Joseph S. 1966. "Political Participation and Modernization in Turkey." The Western Political Quarterly 19(2): 266-284. (TP)

Tachau, Frank; Heper, Metin. 1983. "The State, Politics, and the Military in Turkey." Comparative Politics 16(1): 17-33. (TP)

Tajfel, Henri et al. 1971. "Social Categorization and Intergroup Behaviour." European Journal of Social Psychology 1(2): 149-178. (SP)

İnsanların bir gruba aidiyet hissetmelerinin ya da başkalarını ötekileştirmelerinin zannedilenden daha kolay ve hızlıca gerçekleştiğini ortaya koymuş olan klasikleşmiş bir sosyal psikoloji makalesi.

Tansel, Aysıt; Bircan, Fatma. 2006. "Demand for education in Turkey: A tobit analysis of private tutoring expenditures." Economics of Education Review 25(3): 303-313. (TP)

Tarrow, Sidney. 1995. "Bridging the Quantitative-Qualitative Divide in Political Science." The American Political Science Review 89(2): 471-474. (PP)

Taylor, Charles. 1971. "Interpretation and the Sciences of Man." The Review of Metaphysics 25(1): 3-51. (PP)

Thoreau, Henry David. [1849] 1993. Civil Disobedience and Other Essays. New York: Dover Publications. (PP)

Thoreau'nun sivil itaatsizlik konusunda referans gösterilen eseri.

Thornton, Robert J.; and Jennifer A. Thornton. 2004. "Erring on the Margin of Error." Southern Economic Journal 71(1): 130-135. (PP)

"Margin of Error" teriminin nasıl anlasılması gerektiğini ele alan ve terimin yanlış anlaşıldığı ve yorumlandığı durumları örneklerle izah eden bir makale.

Thucydides. 1951. The Peloponnesian War. New York: Random House. (IP)

Tocqueville, Alexis de. [1856] 1955. The Old Regime and the French Revolution. New York: Double Day Anchor Books. (PP)

Toktas, Sule. 2006. "The Conduct of Citizenship in the Case of Turkey's Jewish Minority: Legal Status, Identity, and Civic Virtue Aspects." Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 26(1): 121-133. (TP)

Triadafilopoulos, Phil. "Illiberal Means to Liberal Ends? Immigrant Integration Policies in Europe." Working paper.

Tsebelis, George. 1995. "Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism, and Multipartyism." British Journal of Political Science 25(3): 289-325. (CP)

Farklı kurumsal yapıların hakim olduğu ortamlarda politika değişikliklerinin ne derece mümkün olabildiği sorusuna yanıt arayan bir çalışma. Makale, bu soruyu yanıtlama adına veto yetkisine sahip olan kurum ya da otoritelere (ya da: veto oyuncularına) odaklanıyor ve neticede veto oyuncularının (1) sayısının, (2) siyasi duruşlarındaki farklılıkların ve (3) aralarındaki uyumun artmasıyla birlikte politika değişikliklerinin de zorlaştığı sonucuna varıyor. Makalenin en önemli eksikliği, sonuçlarının sistemli bir analize dayanmıyor oluşu.

Tyler, M. Curley. 2009. "Social Identity Theory and EU Expansion." International Studies Quarterly 53(3): 649-668. (SP)

Ülgen, Fatma. 2010. "Reading Mustafa Kemal Atatürk on the Armenian genocide of 1915." Patterns of Prejudice 44(4): 369-391. (TP)

Mustafa Kemal'in 1915 ve sonrasında yaşananlara bakışını ve Ermeniler hakkındaki söylemini analiz eden iyi yazılmış bir makale.

Ünver, H. Akin. 2009. "Turkey’s "Deep-State" and the Ergenekon Conundrum." The Middle East Institute Policy Brief 23: 1-25. (TP)

Ergenekon davası ile ilgili süreci dengeli bir tavırla ele alan iyi yazılmış bir makale.

Valenzuela, J. Samuel; Valenzuela, Arturo. 1978. "Modernization and Dependency: Alternative Perspectives in the Study of Latin American Underdevelopment." Comparative Politics 10(4): 535-557. (IP)

Van Evera, Stephen. 1994. "Hypotheses on Nationalism and War." International Security 18(4): 5-39. (IP)

Verba, Sidney; Schlozman, Kay Lehman; Brady, Henry E. 1995. Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. (CP)

ABD'de (1) siyasi katılımı, (2) kimlerin seslerini gerekleri makamlara duyurabildiklerini ve (3) kimi vatandaşların sesini daha kolay duyuran, kimilerinin ise seslerini kısan süreci inceleyen önemli bir çalışma. Çalışmanın sonuçları, kendileriyle telefon görüşmesi yapılan 15053 kişilik kitle içerisinden ortaya çıkarılan 2517 kişilik geniş bir tabakalı (stratified) örneklem ile yapılan ikincil mülakatların analizine dayandırılıyor ve yazarların Yurttaşlık İradesi Modeli (Civic Voluntarism Model) adını verdikleri yeni bir model çerçevesinde açıklanıyor. Modele göre, siyasi katılımda öncelikle (1) imkanlar (zaman, para, yetenek), (2) siyasete ilgi (siyasi bilgi, toplumsal konular hakkında kaygı duyma, bir şeyleri değiştirebileceğine inanma) ve (3) üyelik (siyasi networklerden kopuk olmama) rol oynuyor.

Vergin, Nur. 1985. "Social Change and the Family in Turkey." Current Anthropology 26(5): 571-574. (TP)

Verschoyle, T. 1950. "Education in Turkey." International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) 26(1): 59-70. (TP)

Vexliard, Alexandre; Aytaç, Kemal. 1964. "The "Village Institutes" in Turkey." Comparative Education Review 8(1): 41-47. (TP)

Wade, Robert. 1990. Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asia Industrialization. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. (IP)

Başta Tayvan olmak üzere Asya ülkelerindeki endüstriyel ekonomik gelişmenin sadece piyasa güçleriyle açıklanamayacağını, devletin ekonomiye müdahalesinin de söz konusu gelişmede önemli bir rol oynadığını ileri süren önemli bir politik ekonomi çalışması. Yazar, "yönetilen piyasa" (governed market) kavramını ortaya atarak, Asya'daki örneklerin, ekonomik gelişmenin etkili bir devlet müdahalesi ile de gerçekleşebileceğini gösterdiğini ve bunun da neoklasik teorinin devlet müdahalesinin kapitalist gelişmeyi engelleyeceği yönündeki argümanını çürüttüğünü ifade ediyor.

Walker, R.B.J. 1992. Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. (IP)

"Hakimiyet" (sovereingty) kavramının bir kurgu olduğunu ve bu kurgunun kalıpları dahilinde düşünmeye alışmış olmanın dünya politikalarını "uluslararası ilişkiler"e indirgediğini öne süren bir eleştirel siyaset teorisi çalışması. Bu yaklaşıma göre, her ülkenin kendi hakimiyet alanına sahip olduğu düşüncesinden hareketle yapılan bir devlet tanımı, dahili siyasi işleyiş ile dış ilişkiler arasında keskin bir ayrım doğuruyor. Böylelikle, siyasal realizm aslında kendi gerçekliğini doğurmuş oluyor. Modernizm ve tarihin sonu tezleri ile de desteklenen bu sahte kesinlik, bütün bunlar neticesinde uluslararası ilişkiler disiplinini dar bir epistemolojiye mahkum ediyor.

Wallerstein, Immanuel. "The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis" Comparative Studies in Society and History 16(4): 387-415. (IP)

Wallerstein, Immanuel. 1979. The Capitalist World-Economy: Essays. New York and London: Cambridge University Press. (IP)

Wallerstein'in 1970 ila 1977 yılları arasında yazdığı 18 makalenin bir araya getirilmesiyle hazırlanmış olan kitap. Kitaba alınan makaleler, Wallerstein'in "The Modern World System" aslı kitabında ortaya koyduğu "kapitalist dünya ekonomisi" kavramının tarihi evrimini ve yapısal özelliklerini detaylandırıyor. Ülkelerin, milletlerin, etnik grupların ve diğer insan topluluklarının yaşadıkları tarihi, sosyal, politik ve ekonomik değişimlerin ancak ve ancak 1450 ila 1640 yılları arasında Avrupa'da ortaya çıkan ve ardından dünyaya yayılan bu "kapitalist dünya sistemi" çerçevesinde anlaşılabileceğini iddia eden Wallerstein, bu çerçevede, gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeleri (sırasıyla) merkez (core), kısmi-çevre (semi-periphery) ve çevre (periphery) şeklinde üç ayrı kategoride inceliyor.

Walt, Stephen M. 1988. "Testing theories of alliance formation: the case of Southwest Asia." International Organization 42(2): 275-316. (IP)

Walt, Stephen M. 1999. "Rigor or Rigor Mortis?: Rational Choice and Security Studies." International Security 23(4): 5-48. (PP)

Uluslararası Güvenlik (security studies) alanında son birkaç onyıldır Rasyonel Seçim Teorisi (rational choice theory) kullanılarak yapılan ve yapısı gereği matematiksel analiz ve oyun teorisi ağırlıklı olan çalışmalarda nispeten daha az sayıda yeni hipotez üretildiği ve üretilen hipotezlerin dikkatli ve sistematik bir şekilde test edilmediğini öne süren bir makale. Makale, spesifik olarak Uluslararası Güvenlik alanındaki muteber çalışmaları analiz ediyor olsa da, genel anlamda bilim felsefesi ve sosyal bilimler metodolojisi noktasında da son derece önemli değerlendirmeler içeriyor.

Waltz, Kenneth. 1959. Man, the State, and War: A Theoretical Analysis. New York: Columbia University Press. (IP)

Uluslararası Politika branşının en temel eserlerinden biri kabul edilen bir çalışma. Kitabin orijinalliği, savaşın nedenleri başta olmak üzere uluslararası politikaya dair bütün analizleri (1) insan tabiatı, (2) devletlerin dahili yapıları ve (3) anarşik uluslararası sistem olmak üzere üç ayrı bağımsız değişken ile (ve üç ayrı analiz seviyesinde) tasnif etmeye müsait bir çerçeve sunuyor olması. Waltz, söz konusu bağımsız değişkenlerin (ya da kendi ifadesi ile "imaj"ların) hangisinin uluslararası politikaya dair gerçeklikleri daha iyi açıklayabildiği konusunda net bir sonuca varmasa da, üçüncü imaj olan uluslararası sisteme daha fazla öncelik tanıyor. 20 yıl sonra, 1979 yılında yayınlanan "Theory of International Politics" adlı kitabı ise, bu bakışı daha fazla temellendiren bir çalışma.

Waltz, Kenneth N. 1979. Theory of International Politics. Boston, Massachusetts: McGraw-Hill. (IP)

Dünyada ülkelerin, teknolojinin, savunmanın, milletlerin ve daha pek çok şeyin değişmesine rağmen uluslararası politikaya dair gerçekliklerin aynı kaldığı, aynı olayların birbirlerini tekrar etmekte olduğu gözleminden hareketle, farklı sebeplerin aynı sonuçları doğurmakta olmasının ancak başka etkenlerin bağımsız değişkenleri etki altında tutmalarıyla mümkün olabileceği sonucuna varan ve neticede asıl etkiyi uluslararası ortamın anarşik niteliğine veren bir çalışma. Devletlere ya da devlet arasındaki ilişkilere değil, uluslararası sistemin yapısına belirleyicilik atfeden kitap, bu niteliği itibariyle neorealist (ya da yapısalcı realist) teorinin de en temel eseri durumunda.

Walzer, Michael. [1977] 2000. Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. New York: Basic Books. (IP)

Savaşın hangi şartlar altında etik olarak kabul edilebilir olduğu ve savaş esnasında (sivillere zarar vermemek başta olmak üzere) ne gibi kuralların gözetilmesi gerektiği gibi sorulara odaklanan bir çalışma. Bu çerçevede, terör, ambargo, gerilla savaşı, nükleer şavaş, savaş suçları gibi konular, çok sayıda tarihi örnek etrafında analiz ediliyor.

Watson, Peter. 1978. War on the Mind: The Military Uses and Abuses of Psychology. New York: Basic Books, Inc., Publishers. (SP)

Watson, Scott. "Agents in Search of an Actor: Societal Security for the Palestinians and Turkish Kurds." (TP)

Webster, Donald E. 1939. "State Control of Social Change in Republican Turkey." American Sociological Review 4(2): 247-256. (TP)

Weldon, Steven A. 2006. "The Institutional Context of Tolerance for Ethnic Minorities: A Comparatice, Multilevel Analysis of Western Europe." American Journal of Political Science 50(2): 331-349. (CP)

Wendt, Alexander. [1999] 2007. Social Theory of International Politics. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. (IP)

Uluslararası Politika branşına sosyal konstrüktivist bir alternatif teori sunan bir temel eser. Mevcut yaklaşımları materyalist olarak nitelendiren ve alternatif olarak idealist bir teori sunan kitap, felsefi anlamda da nedensel ilişkilere karşılık kurucu (constitutive) ilişkileri öne çıkarıyor. Bütün bu argümanları itibariyle de, neorealizme ve özellikle de Kenneth N. Waltz'un Theory of International Politics adlı kitabındaki varsayımlara karşı bir reaksiyon ortaya koyuyor.

Wendt, Alexander. 1992. "Anarchy is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics." International Organization 46(2): 391-425. (IP)

Wendt, Alexander. 2000. "On the Via Media: A Response to the Critics." Review of International Studies 26(1): 165-180. (IP)

Wendt'in, kitabı hakkında yapılan değerlendirmelere cevabı.

Wendt, Alexander. 1994. "Collective Identity Formation and the International State." American Political Science Review 88(2): 384-396. (IP)

Wibbels, Erik. 2007. "No Method to the Comparative Politics Madness." Comparative Political Studies 40(1): 39-44. (PP)

Wihtol de Wenden, Catherine. 2006. "Urban Riots in France." SAIS Review 26(2): 47-53.

Wilkinson, Steven. 2004. Votes and Violence: Electoral Competition and Ethnic Riots in India. Cambridge and New York: Cambridge University Press. (IP)

Etnik şiddetin neden ve ne zaman gerçekleştiği sorusuna yanıt arayan bir çalışma. Kitap bu soruyu cevaplandırabilme adına ağırlıklı olarak Hindistan'ı analiz ediyor ve İrlanda, Malezya ve İrlanda ile karşılaştırmalı konu çalışmalarına yer veriyor. Çeşitli mülakatlar, arşiv araştırmaları ve regresyon analizleri sonucunda, kitap bu konuda en belirleyici faktörün seçim rekabeti olduğu şeklinde bir parça şaşırtıcı bir sonuca ulaşıyor. Bu bulguya göre, etnik isyan ve ölümler spontane gerçekleşmiyor; seçim hesapları nedeniyle politikacılar tarafından planlanıyor.

Williams, Talcott. 1919. "The Disposition of the Turkish Empire." Annals of the American Academy of Political and Social Science 84: 41-50. (TP)

Wilson, M. Brett. 2009. "The First Translations of the Qur'an in Modern Turkey (1924-38)." International Journal of Middle East Studies 41(3): 419-435. (TP)

Tek Parti Dönemi'nde Kuran tercüme ve meallerinin yazılması konusunda yaşananların özetini sunan bir makale.

Winn, Denise. [1983] 2000. The Manipulated Mind: Brainwashing, Conditioning and Indoctrination. Cambridge, Massachusetts: Malor Books. (SP)

Beyin yıkama, şartlandırma ve endoktrinasyon konusunda yapılmış olan başlıca çalışmaları değerlendirerek insan zihninin zayıf ve kolaylıkla yanıltılabilir olduğu sonucuna varan bir psikoloji kitabı.

Wylie, Lana. 2004. "Perceptions And Foreign Policy: A Comparative Study Of Canadian And American Policy Toward Cuba." Canadian Foreign Policy 12(1): 39-63. (CP/IP)

Yannaras, Christos. 2005. "Dissenting Views on Turkey's European Prospects." Mediterranean Quarterly 16(2): 47-51. (TP)

Yashar, Deborah. 2005. Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous Movements and the Postliberal Challenge. Cambridge and New York: Cambridge University Press. (CP)

Latin Amerika'daki yerlilerin bölgedeki ulus-devletlerden hak ve otonomi taleplerini dile getiren sosyal hareketlerin hangi şartlarda ortaya çıktıkları sorusuna yanıt arayan bir çalışma. Kitap, bu soruyu cevaplandırma adına gerçekleştirdiği karşılaştırmalı tarih analizi çerçevesinde, Latin Amerika'daki yerli nüfusun %90'ının yaşadığı beş ülkeyi (Ekvator, Bolivya, Peru, Guatemala, Meksika) ele alan müstakil konu çalışmalarına yer veriyor. Kitabın teorisinin üç bağımsız değişkeni var: (1) organize olmaya yönelik motivasyon, (2) organize olmaya müsaade eden bir siyasi alan, ve (3) komünitelerin kendi aralarında network oluşturabilme imkanları. Kitap, bu değişkenler doğrultusunda, yerlilerin haklarına yönelik sosyal hareketlerin Bolivya ve Ekvator'da güçlü iken Peru'da neredeyse hiç görülmüyor olmasını, ülkede 1980'li yıllarda başlayıp 1990'ların başlarına kadar süren iç savaşın sosyal hareketlerin ihtiyaç duydukalrı "siyasi alan" ve "komüniteler arası network" imkanlarını ortadan kaldırmış olması ile açıklıyor.

Yavuz, M. Hakan. 1997. "Political Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey." Comparative Politics 30(1): 63-82. (TP)

Yavuz, M. Hakan; Özcan, Nihat Ali. 2006. "The Kurdish Question and Turkey's Justice and Development Party." Middle East Policy 13(1): 102-119. (TP)

Zaller, John. 1992. The Nature and Origins of Mass Opinion. Cambridge and New York: Cambridge University Press. (CP)

Elit söylemlerinin kamuoyu üzerindeki etkisini araştıran bir çalışma. Kitap, bu konudaki bulgularını "Al-Kabul Et-Örnekle" adlı bir model ile izah ediyor. Bu modele göre, insanlar kitle iletişim araçlarını takip ettikleri ölçüde elit söylemini "alıyor" ve kendi siyasi eğilimleri doğrultusunda bu söylemi "kabul ediyor" ya etmiyorlar. İnsanlar, herhangi bir konudaki fikirleri sorulduğunda ise, zaman içerisinde tutarlı olan bir bütünden hareketle yanıtlar vermekten ziyade, söz konusu an itibariyle zihinlerinde canlı olan düşünceler ekseninde fikir beyan ediyorlar.

Zürcher, Erik Jan. 1991. Political Opposition in the Early Turkish Republic: The Progressive Republican Party 1924-1925. Leiden, The Netherlands: E.J. Brill. (TP)

Kazım Karabekir ve arkadaşlarının kurduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hakkındaki en ciddi ve en sıklıkla atıfta bulunulan kitaplardan biri.

Zürcher, Erik J. 1992. "The Ottoman Legacy of the Turkish Republic: An Attempt at a New Periodization." Die Welt des Islams 32(2): 237-253. (TP)

Zürcher, Erik J. 1993. Turkey: A Modern History. London and New York: I.B. Tauris. (TP)
Legal Sources

ABD Anayasası.

Boyd v. United States, 116 U.S. 616 (1886).

Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969).

Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1856).

Masses Publishing Co. v. Patten, 244 F. 535 (S.D.N.Y. 1917).

McCreary County v. ACLU of Kentucky, 545 U.S. 844 (2005).

Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971).

Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668 (1984).

Plessy v. Ferguson, 60 U.S. 393 (1856).

Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (1919).

Screws v. United States, 325 U.S. 91 (1945).

Senn v. Tile Layers Protective Union, 301 US 468 (1937).

Smith Act of 1940.

Sweeney v. Woodal, 344 US 86 (1952).

The Espionage Act of 1917.

The Sedition Act of 1918.

Van Orden v. Perry, 545 U.S. 677 (2005).

Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914).

Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927).
Others

2004 Regular Report on Turkey's progress towards accession. Commission of the European communities. Brussels, 6 October 2004.

Central Intelligence Agency. Office of Public Affairs. 2003. The World Factbook. Washington D.C.: Central Intelligence Agency.

Copenhagen European Council Presidency Conclusions. 12-13 December 2002.

Helsinki European Council Presidency Conclusions. 10-11 December 1999.

Turkey 2005 Progress Report. European Commission. Brussels, 9 November 2005.

Turkey 2006 Progress Report. Commission of the European Communities. Brussels, 8 November 2006.